Forum - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Projekty > RealizovanéProjekt „Správna voľba ...“

Otvorené regionálne fórum pre pedagógov

Aktivity projektu boli ukončené 19. 6. 2008 v priestoroch Dekanátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine jednodňovým Otvoreným  regionálnym fórom pre pedagógov, pod názvom „KARIÉRNE PORADENSTVO NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH“, ktorého cieľom bolo zhrnutie výsledkov implementácie projektu pred odbornou verejnosťou.

Otvorené regionálne fórum bolo zamerané na:

 

1.
2.
3.
4.
5.

prezentáciu a výmenu skúseností pedagógov s využívaním poznatkov získaných v projekte a ich implementáciu do výchovno-vzdelávacieho procesu
nové trendy kariérneho poradenstva v štátoch EÚ
perspektívni zamestnávatelia v regióne - kritériá flexibilného zamestnanca
aktivity Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine v oblasti poradenstva a orientácie na trhu práce
udeľovanie certifikátov absolventom

Na Otvorenom regionálnom fóre pre pedagógov vystúpili s odbornými prednáškami a prezentáciami pozvaní odborníci a zástupcovia zamestnávateľov zo žilinského samosprávneho kraja podľa nasledovného programu:


Program odborných prednášok:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Koncepcia kariérneho poradenstva  v školách a školských zariadeniach ŽSK
PaedDr. Peter Majer, ŽSK, odbor školstva
Aktivity Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Martin v oblasti poradenstva a orientácie na trhu práce
Ing.Jana Brezovská, ÚPSVaR Martin
Aktuálne možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce v regióne Žilinského samosprávneho kraja
Zástupcovia zamestnávateľských organizácií v ŽSK KIA MOTORS, Ing. Rastislav Lapoš, Mgr. Marián Lakatoš, Viena international, Viliam Kováč
Nové trendy kariérneho poradenstva v štátoch Európskej únie
Mgr. Ľudmila Maitnerová
Implementácia poznatkov získaných v projekte do výchovno-vzdelávacieho procesu
Mgr. Eva Klačanová, ZŠ na Ul. A. Stodolu Martin
Kariérne poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Mgr. Jana Olíková, PPP Martin

Na záver Otvoreného regionálneho fóra odovzdali zástupcovia Pedagogicko- psychologickej poradne Martin úspešným absolventom projektu osvedčenia o absolvovaní vzdelávacieho programu pre  pedagogických pracovníkov a  výchovných poradcov.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky