Kariérové poradenstvo - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Kariérové poradenstvo

Cieľom aktivít kariérového poradenstva je pomôcť žiakom končiacim školskú dochádzku v základnej alebo strednej škole správne sa rozhodnúť pri výbere vhodnej kariérovej dráhy a predísť tak prípadnému zlyhaniu v profesijnom, ale aj osobnom živote.

1. Profesijná orientácia – psychologická diagnostika
Cieľ: Diagnostika intelektových schopností a osobnostných predpokladov pre voľbu budúceho štúdia na stredných školách. Diagnostika sa realizuje skupinovou formou v škole.
Cieľová skupina: žiaci 8. ročníkov ZŠ

2. Profesijná orientácia – individuálna diagnostika
Cieľ: Komplexná diagnostika študijno-profesijných predpokladov zameraná na správnu voľbu budúceho profesijného smerovania žiakov základných škôl.  Klient získa reálny obraz o sebe, o požiadavkách jednotlivých povolaní a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce. Diagnostika sa realizuje v CPPPaP individuálnou formou.
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ

3. Poradenstvo a konzultácie pri výbere SŠ a VŠ
Cieľ: Informácie o možnostiach štúdia na SŠ a VŠ vo vzťahu k individuálnym schopnostiam, záujmom a možnostiam klienta, poradenstvo pri voľbe vhodného stredoškolského, prípadne vysokoškolského štúdia. Poradenstvo sa realizuje v CPPPaP individuálnou formou.
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ, študenti SŠ, zákonní zástupcovia žiakov

4. Burza informácií pre voľbu povolania
Cieľ: Profesijná prezentačná prehliadka stredných škôl a významných zamestnávateľov z regiónu Turiec i okolitých regiónov. Podujatie približuje mladým ľuďom, po prvýkrát sa rozhodujúcim o svojom ďalšom profesijnom smerovaní, možnosti a podmienky štúdia v študijných a učebných odboroch SŠ, požiadavky kladené na uchádzača. Oboznamuje s trhom práce v našom regióne, možnostiach uplatnenia sa na ňom. Jej cieľom je uľahčiť žiakom voľbu budúceho povolania.
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ, zákonní zástupcovia žiakov, pedagógovia, záujemcovia o doplnenie si určitého stupňa vzdelania alebo rekvalifikáciu
Termín: priebežne

5. Urob správne rozhodnutie
Cieľ: Motivačný program kariérového poradenstva. Cieľom je poukázať na dôležité hodnoty v živote každého jednotlivca pri voľbe povolania, ujasniť si vlastné profesijné smerovanie, silné a slabé stránky. Súčasťou motivačného programu je testovanie zamerané na posúdenie kariérovej orientácie účastníkov skupiny, čo vyústi do formulovania kariérového profilu.
Cieľová skupina: žiaci 8. ročníka
Rozsah: 3 stretnutia priamo v škole, frekvencia a trvanie po dohode s výchovným poradcom
Termín: apríl – jún 2020

6. Správna voľba v ZŠ, budúci úspech v profesionálnom živote a na trhu práce  
Cieľ: Skupinové a individuálne kariérové poradenstvo pre žiakov 9. ročníkov ZŠ. Cieľom programu je byť nápomocný žiakom končiacim školskú dochádzku v ZŠ so správnym rozhodnutím pri výbere vhodnej profesijnej dráhy a predísť tak prípadnému zlyhaniu v profesionálnom, ale aj osobnom živote.
Cieľová skupina: 9. ročníkov
Rozsah: 1 stretnutie – skupinová práca s triedou + individuálne konzultácie
Termín: december 2019 – apríl 2020

Bližšie určenie termínov a spôsob prihlásenia Vám bude oznámený
Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore
Všetky aktivity CPPPaP Martin sú bezplatné
NÁVRATKA - Kariérové poradenstvo
 1. Profesijná orientácia – psychologická diagnostika
 2. Profesijná orientácia – individuálna diagnostika
 3. Poradenstvo a konzultácie pri výbere SŠ a VŠ
 4. Burza informácií pre voľbu povolania
 5. Urob správne rozhodnutie
 6. Správna voľba v ZŠ, budúci úspech v profesionálnom živote a na trhu práce  
Návrat na obsah