Kariérové poradenstvo - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah
Ponuky
Kariérové poradenstvo

Cieľom aktivít kariérového poradenstva je pomôcť žiakom končiacim školskú dochádzku v základnej alebo strednej škole správne sa rozhodnúť pri výbere vhodnej kariérovej dráhy a predísť tak prípadnému zlyhaniu v profesijnom, ale aj osobnom živote.

1. Správna voľba v ZŠ, budúci úspech v profesionálnom živote a na trhu práce
Skupinové poradenstvo a následné individuálne konzultácie pre žiakov 9. ročníkov realizované priamo v škole.
Cieľová skupina: žiaci 9. ročníkov ZŠ

2. Profesijná orientácia – psychologická diagnostika
Diagnostika intelektových schopností a osobnostných predpokladov pre voľbu budúceho štúdia na stredných školách. Diagnostika sa realizuje skupinovou formou v škole.
Cieľová skupina: žiaci 8. ročníkov ZŠ

3. Profesijná orientácia – diagnostika v počítačovom programe COMDI
Komplexná diagnostika študijno-profesijných predpokladov zameraná na správnu voľbu budúceho profesijného smerovania žiakov základných škôl. Klient získa reálny obraz o sebe, o požiadavkách jednotlivých povolaní a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce. Diagnostika sa realizuje v CPPPaP individuálnou formou.
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ

4. Poradenstvo a konzultácie pri výbere SŠ a VŠ
Informácie o možnostiach štúdia na SŠ a VŠ vo vzťahu k individuálnym schopnostiam, záujmom a možnostiam klienta, poradenstvo pri voľbe vhodného stredoškolského, prípadne vysokoškolského štúdia. Poradenstvo sa realizuje v CPPPaP individuálnou formou.
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ, študenti SŠ, zákonní zástupcovia žiakov

5. Burza informácií pre voľbu povolania
Profesijná prezentačná prehliadka stredných škôl a významných zamestnávateľov z regiónu Turiec i okolitých regiónov. Podujatie približuje mladým ľuďom, po prvýkrát sa rozhodujúcim o svojom ďalšom profesijnom smerovaní, možnosti a podmienky štúdia v študijných a učebných odboroch SŠ, požiadavky kladené na uchádzača. Oboznamuje s trhom práce v našom regióne, možnostiach uplatnenia sa na ňom. Jej cieľom je uľahčiť žiakom voľbu budúceho povolania.
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ, zákonní zástupcovia žiakov, pedagógovia, záujemcovia o doplnenie si určitého stupňa vzdelania alebo rekvalifikáciu
NÁVRATKA - Kariérové poradenstvo
 1. Správna voľba v ZŠ, budúci úspech v profesionálnom živote a na trhu práce
 2. Profesijná orientácia – psychologická diagnostika
 3. Profesijná orientácia – diagnostika v počítačovom programe COMDI
 4. Poradenstvo a konzultácie pri výbere SŠ a VŠ
 5. Burza informácií pre voľbu povolania
Návrat na obsah