O nás - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás

O nás

Pedagogicko-psychologická poradňa v Martine vznikla v 1976 roku. Poradňa dostala od 1.9.2008 nový názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP). CPPPaP je poradenské zariadenie patriace do rezortu školstva. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, pri tvorbe kariéry, pomáhame eliminovať poruchy psychického vývinu a poruchy správania. Intenzívne  spolupracujeme  s rodinou, školou a so zdravotníckym zariadením. Zriaďovateľom CPPPaP je Okresný úrad Žilina so sídlom v kraji.


______________________________________________________________________________________________________

                                                         A K T U A L I T Y

  O Z N A M


  Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie Martin príjme do pracovného pomeru  psychológa

  počas zastupovania  práceneschopnosti.
  Požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore.

  Kvalifikačné predpoklady podľa Zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení

  niektorých zákonov a Vyhlášky č. 437/2009 Z.z.MŠ SR, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné  

  požiadavky
  pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  Rozsah úväzku: celý, prípadne čiastočný úväzok


   Bližšie informácie:
   PhDr.Ingrid Ivaničová, riaditeľka CPPPaP -č.t. 043/430 20 20, ivanicovacpppapmt@gmail.com


Depistáž  školskej spôsobilosti

 
V mesiacoch január až marec realizujeme orientačné depistážne vyšetrenia predškolákov  zamerané na posúdenie ich 

   pripravenosti  pre vstup  do škôl.
  Prihlásiť sa je  možné prostredníctvom materských škôl.
  Bližšie informácie získate na tel.č.:043/ 430 20 20 - PhDr.K. Graňáková   Depistáž  špecifických vývinových porúch učenia


   V mesiacoch február  až apríl realizujeme  orientačné depistážne špeciálnopedagogické vyšetrenia žiakov,  

   zamerané na včasnú diagnostiku možných špecifických vývinových porúch učenia.
   Cieľovou skupinou sú žiaci druhých, prípadne prvých ročníkov ZŠ.
   Prihlásiť sa je možné prostredníctvom základných škôl.
   Bližšie informácie získate na tel. č.: 043/4239111 - Mgr. A. Bočková a Mgr. J. Hlavatá

      


    Pozvánka na pracovné stretnutie


    Pozývame Vás na pracovné stretnutie  koordinátorov prevencie základných a stredných  škôl
    regiónov Martin a Turčianske Teplice, ktoré sa uskutoční dňa 28.02.2018 (streda) o 9,00 hod.,
    v priestoroch CVČ Kamarát, malá klubovňa  A.Kmeťa 22, Martin.

    Program: Extrémizmus a rasizmus v kontexte ľudských práv  
    Cieľ: Účastníci a účastníčky absolvovaním stretnutia získajú základný prehľad a informácie o
    hrozbách extrémizmu, pravicového aj ľavicového, východiskách a dôsledkoch extrémizmu.
    Dokážu sa taktiež orientovať v základnej symbolike extrémizmu.
    Lektor: Mgr. Michal Horváth, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva Bratislava

Bližšie informácie získate: Mgr. Ingrid Hreusová, č.t. 043/430 20 20


Pozvánka  na  stretnutie školských špeciálnych pedagógov a školských psychológov


Dátum konania:      27.02.2018 o 13,00 hod.

Miesto konania:     CPPPaP Martin, Kolárova 49

Program:

1.    Otvorenie
2.    Aktuálne informácie
3.    Vplyv špecifických vývinových porúch na osobnosť dieťaťa - odprezentuje  Mgr. Jana Habdáková, školský 

       špeciálny pedagóg Spojená škola, Ulica M. R. Štefánika 1, Vrútky
4.    Diskusia a záverBližšie informácie získate na tel. č.: 043/4239111 - Mgr. A. Bočková

                          


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky