Ponuka aktivít pre MŠ - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Skupinové aktivity, preventívne programy, pre základné školy v šk. roku 2019/2020

1. Nezbedná opička Kika sa učí byť lepšou
Cieľ: Cieľom preventívneho programu je hravou formou naučiť deti pravidlá správania, poslúchať, pomenovať svoje pocity. Program sa venuje nasledovným témam: kto som, pravidlá a hranice, učíme sa ovládať svoj hnev, radosť, šťastie, úsmev.
Cieľová skupina: deti predškolského veku
Rozsah: 4 stretnutia po 45 minút
Termín: priebežne

2. Môj psík Azor dáva pozor
Cieľ: Preventívny stimulačný program, ktorého primárnym cieľom je zlepšiť koncentráciu pozornosti (výberovosť, rozsah, odolnosť voči vyrušovaniu, posilnenie krátkodobej pamäte), zvýšiť autoreguláciu a sebakontrolu (plánovanie, organizáciu a tlmenie impulzivity), posilniť zodpovednosť a autonómiu, odolnosť voči záťaži, schopnosť vysporiadať sa s drobnými neúspechmi. Sekundárnym (hoci rovnako dôležitým) cieľom je spoločným zdieľaním aktivít s rodičom a dieťaťom zvýšiť výdrž dieťaťa pri didaktickej hre, posilniť rodičovskú sebadôveru (dôveru vo vlastné výchovné kompetencie).
Cieľová skupina: deti predškolského veku
Rozsah: 8 stretnutí po 60 minút, individuálna vstupná a výstupná diagnostika pozornosti, 2 stretnutia 1 až 2 hodiny so zákonnými zástupcami
Termín: október 2019 – máj 2020

3. Ako naučiť deti pravidlá
Cieľ: Návod pre rodičov ako si deťmi urobiť domáce pravidlá slušného správania a trvať na ich dodržiavaní. Výber vhodnej výchovnej stratégie, primeranej osobnostným danostiam dieťaťa. Kľúčové zásady vo vzťahu rodičov a detí.
Cieľová skupina: rodičia, zákonní zástupcovia
Rozsah: max. 2 hodiny
Termín: priebežne

4. Kedy je ten správny čas, alebo kedy dovoliť naším deťom byť: „ON LINE“
Cieľ: Prednáška ako nájsť tú správnu a vždy osvedčenú „zlatú strednú cestu“ v používaní tabletov, PC je určená predovšetkým rodičom detí v predškolskom, ale aj v školskom veku.
Cieľová skupina: rodičia, zákonní zástupcovia
Rozsah: približne 1 hodinu
Termín: priebežne

5. Školská zrelosť a pripravenosť dieťaťa na školu
Cieľ: Oboznámiť rodičov, kedy je dieťa po stránke telesnej, rozumovej, emocionálnej a sociálnej pripravené úspešne si osvojovať školské vedomosti a zručnosti.
Cieľová skupina: rodičia, zákonní zástupcovia
Rozsah: približne 1 hodinu
Termín: január – marec 2020

6. Rozprávkový program na rozvoj grafomotoriky
Cieľ: optimálna stimulácia vývinu schopností a zručností, ktoré sú kľúčové pre úspešný vývin  grafomotoriky detí
Cieľová skupina: deti predškolského veku
Rozsah: 5 stretnutí  
Termín: január - máj 2020

7. Rozvíjanie jazykových schopností v predškolskom veku
Cieľ: Prostredníctvom hier si deti rozvíjajú slovnú zásobu, zdokonaľujú jazykový cit a formuláciu viet. Program kladie dôraz aj na rozvíjanie porozumenia (predložkových väzieb, zachovávanie slovného a vetného významu). Oblasť foneticko-fonologickej jazykovej roviny je rozvíjaná len okrajovo. Zahŕňa stimuláciu fonologického uvedomovania a prípravných cvičení (motorika rečových orgánov, nácvik a rozvíjanie fonematickej diferenciácie).
Cieľová skupina: deti v predškolskom veku
Rozsah: 10 stretnutí
Termín: priebežne

8. Kozmo a jeho dobrodružstvá
Cieľ: preventívny program zameraný na identifikáciu rôznych druhov násilia páchaného na  deťoch, na rozlišovanie dobrého a zlého a na podporu pozitívneho prežívania a správania  
Cieľová skupina: deti predškolského a mladšieho školského veku
Rozsah: 10  stretnutí
Termín: priebežne  

Prosíme prihlásiť sa cez našu webovú stránku www.cpppapmartin.sk – sekcia ponuky.
Uzávierka prihlášok do konca októbra 2019 ( okrem krízovej intervencie) .
Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore
Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež v závislosti od personálnych možností CPPPaP.
NÁVRATKA - preventívne programy pre materské školy
 1. Nezbedná opička Kika sa učí byť lepšou
 2. Môj psík Azor dáva pozor
 3. Ako naučiť deti pravidlá
 4. Kedy je ten správny čas, alebo kedy dovoliť naším deťom byť : „ON line“
 5. Školská zrelosť a pripravenosť dieťaťa na školu
 6. Rozprávkový program na rozvoj grafomotoriky
 7. Rozvíjanie jazykových schopností v predškolskom veku
 8. Kozmo a jeho dobrodružstvá
Návrat na obsah