Ponuka aktivít pre SŠ - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah
Ponuky
Preventívne programy pre stredné školy

1. Teambuilding
Cieľ: Zážitkový program pre triedy (nové, ale i zabehnuté) s cieľom zlepšenia vzťahov a funkčnej spolupráce triedneho kolektívu, za pomoci zlepšenia komunikácie, zvýšenia kooperácie a pozitívnych interakcií medzi jej členmi.

2. V čom je naša sila
Cieľ: Program na pomedzí psychológie a etiky. Poznanie silných stránok osobnosti prostredníctvom prednášky a prieskumu silných stránok s výsledkom pre jednotlivých žiakov, ale i celé kolektívy. Ktoré sú silné stránky osobnosti oceňované ľuďmi na celej zemi? Ktoré z nich sú naším pokladom a ktoré je možné ďalej rozvíjať?

3. Hrozba závislosti
Cieľ: Sprostredkovať mladým ľuďom negatívne skúsenosti s drogou a tým predchádzať prepadnutiu závislosti na drogách, predchádzať osobnému zlyhaniu, možnosť návštevy resocializačného strediska MANUS.

4. Prevencia obchodovania s ľuďmi
Cieľ: Sprostredkovať mladým ľuďom teoretické vedomosti o zákonitostiach a znakoch obchodovania s ľuďmi, ale najmä posilniť ich sociálne zručnosti v bežnom živote. Pomôcť uvedomiť si nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi, jeho charakteristické znaky, naučiť ich racionálne a kriticky zvažovať kroky v osobných rozhodnutiach a vyhnúť sa rizikám obchodu s ľuďmi. Poskytovať informácie o tom, ako sa správať, pokiaľ sa obchodovanými osobami z akýchkoľvek dôvodov už stali.

5. Encounterové skupiny
Cieľ: Dobrovoľné sebaskúsenostné skupiny s min. 8 účastníkmi, kde každý má možnosť, vo facilitátorom udržiavanej bezpečnej atmosfére, dozvedieť sa viac o svojich komunikačných schémach, vzorcoch správania, osobnostných vlastnostiach, schopnostiach a postojoch. Priamo v skupine môže zažiť spätnú väzbu o tom ako pôsobí na druhých, ako komunikuje, ako jeho komunikácia vplýva na iných a ako on sám ovplyvňuje svoje vzťahy s druhými. Skupina je výhradne dobrovoľná. Určená pre záujemcov, ktorí chcú spoznať samého seba, rozvíjať sa a rásť.

6. Práca s „problémovou“ triedou
Cieľ: Často od kolegov počúvate negatívnu spätnú väzbu? Chceli by ste, aby sa zmenila atmosféra, alebo problematická situácia vo vašej triede? Chceli by ste pre svojich žiakov, či pre celý pedagogický zbor urobiť niečo viac? Ponúkame komplexnú dlhodobú prácu s triedou pomocou diagnostiky problémovej situácie, vnímania situácie jednotlivých žiakov a učiteľov triedy, diagnostiky systému vzťahov v triede, správania udržujúceho problémový systém s následným riešením pomocou určenia presne definovaných cieľov, brainstormingu jedinečných možností, analýzy funkčných kompetencií a ich aplikácie s cieľom opustiť problémovú schému.

7. Nácvik sociálno – komunikačných zručností
Cieľ: Rozvojový program pre školy s cieľom spoznať dôvernejšie seba samého a ostatných žiakov v škole a  prostredníctvom sebapoznania a lepších interpersonálnych vzťahov napomôcť k lepšej osobnej pohode žiakov a k pozitívnejšej klíme školy.

8. Duševné zdravie
Cieľ: Diskusnou a interaktívnou formou oboznámiť študentov stredných škôl o problematike duševného zdravia a duševných chorôb. Zníženie predsudkov, stereotypov a stigmy spojenej s pacientmi, duševnými ochoreniami a ich liečbou.
NÁVRATKA - Preventívne programy pre stredné školy
 1. Teambuilding
 2. V čom je naša sila
 3. Hrozba závislosti
 4. Prevencia obchodovania s ľuďmi
 5. Encounterové skupiny
 6. Práca s „problémovou“ triedou
 7. Nácvik sociálno – komunikačných zručností
 8. Duševné zdravie
Návrat na obsah