Ponuka aktivít pre SŠ - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Skupinové aktivity, preventívne programy, pre stredné školy v šk. roku 2019/2020

1. Adaptačný program pre študentov 1. Ročníkov sš
Cieľ: Zážitkový program pre triedne kolektívy. Cieľom programu je uľahčiť študentom prechod zo základnej školy na vyšší typ štúdia. Formou zážitkových aktivít naštartovať komunikáciu, kooperáciu a spoluprácu medzi členmi triednej skupiny.
Cieľová skupina: študenti 1. ročníka SŠ
Rozsah: 1 stretnutie
Termín: september 2019

2. Teambuilding
Cieľ: zážitkový program pre triedy s cieľom zlepšenia vzťahov a funkčnej spolupráce triedneho kolektívu, za pomoci zlepšenia komunikácie, zvýšenia kooperácie a pozitívnych interakcií medzi jej členmi.
Cieľová skupina: žiaci ZŠ a SŠ
Rozsah: jeden vyučovací deň
Termín: priebežne

3. Duševné zdravie v adolescencii
Cieľ: podporiť duševné zdravie, predchádzať rizikovému správaniu, suicidálnemusprávaniu a všetkým formám násilia (sy. CAN), informovať o poruchách poruchy príjmu potravy, o prevencia vzniku duševných porúch
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ a žiaci SŠ
Rozsah: minimálne 2 stretnutia (upravené od bližšej špecifikácie a potrieb žiakov)
Termín: priebežne

4. Prevencia obchodovania s ľuďmi
Cieľ: sprostredkovať mladým ľuďom teoretické vedomosti o zákonitostiach a znakoch obchodovania s ľuďmi, ale najmä posilniť ich sociálne zručnosti v bežnom živote. Pomôcť uvedomiť si nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi, jeho charakteristické znaky, naučiť ich racionálne a kriticky zvažovať kroky v osobných rozhodnutiach a vyhnúť sa rizikám obchodu s ľuďmi. Poskytnúť informácie o tom, ako sa správať, pokiaľ sa obchodovanými osobami
z akýchkoľvek dôvodov už stali.
Cieľová skupina: žiaci 9. ročníka ZŠ a žiaci SŠ
Rozsah: 1 stretnutie v trvaní 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne

5. Krízová intervencia
Cieľ: poskytovať primárnu krízovú intervenciu pre deti, žiakov a pedagógov, ktorí boli svedkami, účastníkmi živelných pohrôm, dopravných a iných nehôd, samovrážd, prípadne poznali obete násilia.
Cieľová skupina: žiaci a pedagógovia ZŠ a SŠ
Rozsah: podľa aktuálnej potreby
Termín: priebežne

Prosíme prihlásiť sa cez našu webovú stránku www.cpppapmartin.sk – sekcia ponuky.
Uzávierka prihlášok do konca októbra 2019 (okrem krízovej intervencie)
Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore
Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež v závislosti od personálnych možností CPPPaP.
Všetky aktivity CPPPaP Martin sú bezplatné
NÁVRATKA - Preventívne programy pre stredné školy
 1. Adaptačný program pre študentov 1. ročníkov SŠ
 2. Teambuilding
 3. Duševné zdravie v adolescencii
 4. Prevencia obchodovania s ľuďmi
 5. Krízová intervencia
 6.
 7.
 8.
Návrat na obsah