Ponuka aktivít pre ZŠ - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah
Ponuky
Programy CPPPaP Martin pre základné školy na šk. rok 2017/2018

1. Hrozba závislosti
Cieľ: Sprostredkovať mladým ľuďom negatívne skúsenosti s drogou a tým predchádzať prepadnutiu závislosti na drogách, predchádzať osobnému zlyhaniu + možnosť návštevy Resocializačného strediska MANUS
Termín: apríl – jún 2018
Rozsah: 1 stretnutie
Cieľová skupina: 8. a 9. ročníkov

2. Cesta k emocionálnej zrelosti
Cieľ: Preventívny program zameraný na posilňovanie osobného postoja k abúzu drog a budovanie postoja k sociálno- patologickým javom v spoločnosti
Termín: apríl – jún 2018
Rozsah 3 - 4 hod. etickej výchovy
Cieľová skupina: 8. a 9. ročníkov    

3. Extrámizmus a tolerancia
Cieľ: Stretnutia sú zamerané na problémy radikalizácie a extrémizmu, jeho formy. Zážitkové aktivity umožnia žiakom vyjadriť svoj názor na dodržiavanie ľudských práv problémy s násilím, extrémizmom, antisemitizmom, xenofóbiou
Termín: apríl – jún 2018
Rozsah 3 - 4 hod etickej výchovy
Cieľová skupina: 8. a 9. ročníkov

4. Kyberšikanovanie, kybergrooming ako nebezpečný jav on – line komunikácie
Cieľ: Priniesť prehľad hlavných ohrození vo virtuálnom priestore a spôsobov, ako sa pred nimi chrániť. Stručne približujeme riziko a vysvetľujeme význam pojmov, ktoré súvisia s témou. Venujeme podrobnejšiemu opisu rizika a jeho prejavov, so špeciálnym dôrazom na nebezpečenstvá, ktoré predstavuje pre deti a dospievajúcich. Jednotlivé riziká dokresľujeme reálnymi príkladmi. Poskytujeme informácie ako sa nestať obeťou nástrah internetu.
Termín: november – máj 2018
Rozsah: 1 hod + 1hod..
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ

5. Prevencia obchodovania s ľuďmi
Cieľ: Sprostredkovať mladým ľuďom teoretické vedomosti o zákonitostiach a znakoch obchodovania s ľuďmi, ale najmä posilniť ich sociálne zručnosti v bežnom živote. Pomôcť uvedomiť si nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi, jeho charakteristické znaky, naučiť ich racionálne a kriticky zvažovať kroky v osobných rozhodnutiach a vyhnúť sa rizikám obchodu s ľuďmi. Poskytujeme im informácie o tom, ako sa správať, pokiaľ sa obchodovanými osobami z akýchkoľvek dôvodov už stali.
Termín: november – máj 2018
Rozsah: 1 x 2 hod.
Cieľová skupina: 9. ročníkov

Výchovným poradcom:

6. Profesijná orientácia – psychologická diagnostika
Cieľ: Diagnostika intelektových schopností a osobnostných predpokladov pre voľbu budúceho štúdia na stredných školách.
Termín: máj – jún 2018
Rozsah:  2 hod.
Cieľová skupina: 8. ročníkov

7. Správna voľba v ZŠ, budúci úspech v profesionálnom živote a na trhu práce
Cieľ: Pomôcť žiakom končiacim školskú dochádzku v ZŠ správne sa rozhodnúť pri výbere vhodnej profesijnej dráhy a
predísť tak prípadnému zlyhaniu v profesionálnom, ale aj osobnom živote.
Termín: december 2017 – apríl 2018
Rozsah: 1 stretnutie dotazníky + individuálna konzultácia
Cieľová skupina: 9. ročníkov

8. Chceme sa slušne správať
Cieľ: Klubové stretnutia sú zamerané na adekvátne riešenie sociálnych situácií, primerané riešenie konfliktov, osvojenie komunikačných zručností a nových foriem správania a naučiť deti prijímať zodpovednosť za svoje správanie.
Počet stretnutí: 28 – 30 stretnutí počas školského roka 1 krát týždenne od 11/2017 – 05/2018
Rozsah: 28 - 30 stretnutí - 1x týždenne
Cieľová skupina:  + 5. - 6. ročníkov
NÁVRATKA - Preventívne programy pre základné školy
 1. Hrozba závislosti
 2. Cesta k emocionálnej zrelosti
 3. Extrámizmus a tolerancia
 4. Kyberšikanovanie, kybergrooming
 5. Prevencia obchodovania s ľuďmi
 6. Profesijná orientácia – psychologická diagnostika
 7. Správna voľba v ZŠ, budúci úspech v profesionálnom živote
 8. Chceme sa slušne správať
Návrat na obsah