Ponuka aktivít pre ZŠ - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Skupinové aktivity, preventívne programy, pre základné školy v šk. roku 2019/2020

1. Tréning fonematického uvedomovania (vychádza z: Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina)
Cieľ: naučiť žiakov vedome narábať so segmentmi slov, uvedomiť si zvukovú štruktúru slov, identifikovať poradie zvukov reči, uskutočňovať hláskovú analýzu, syntézu aj zložitejšie manipulácie so zvukmi reči.
Cieľová skupina: žiaci nultých ročníkov a druhého ročníka
Rozsah: 10 krát 1 vyučovacia hodina
Termín: september – november, inak po dohode

2. „Podľa reči poznáš človeka“
Cieľ: prostredníctvom nenásilnej komunikácie učíme deti porozumieť svojim pocitom, potrebám, rozvíjame schopnosť sebavyjadrenia. Koncept nenásilnej komunikácie, ktorý vyvinul M. B. Rosenberg, je založený na skutočnom počúvaní seba i partnera, ochote vnímať potreby a pocity vlastné i toho druhého. Táto metóda oslobodzuje komunikáciu od negatívnych skúseností, pomáha prekonávať navyknuté vzorce v jednaní s druhými, napomáha k riešeniu konfliktov, rozvíja kooperáciu a vzťahy založené na vzájomnej úcte.
Cieľová skupina: žiaci 1. stupňa základných škôl, aj málotriedne školy
Rozsah: 5 stretnutí v trvaní 1vyučovacia hodina
Termín: priebežne

3. „(NE)Bezpečne na internete“
Cieľ: Internet je dobrým sluhom, ale môže byť zlým pánom. Deti nemajú dostatok skúseností na to, aby rozpoznali hrozby internetu a aby sa im vedeli vyhnúť. Cieľom preventívnej aktivity je naučiť deti bezpečne používať internet, vyhýbať sa rizikám a nástrahám, zároveň sa venuje aj problematike kyberšianovania.
Cieľová skupina: žiaci 1. stupňa základných škôl, aj málotriedne školy
Rozsah: 1stretnutie v trvaní 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne

4. Kyberšikanovanie a kybergrooming ako nebezpečný jav on – Line komunikácie
Cieľ: priniesť prehľad hlavných ohrození vo virtuálnom priestore a spôsobov, ako sa pred nimi chrániť. Stručne priblížiť riziko a vysvetliť význam pojmov, ktoré súvisia s témou, so špeciálnym dôrazom na nebezpečenstvá, ktoré virtuálny svet predstavuje pre deti a dospievajúcich. Jednotlivé riziká dokresliť reálnymi príkladmi zo Slovenska i zahraničia. Poskytnúť informácie ako sa nestať obeťou nástrah internetu.
Cieľová skupina: žiaci 2. stupňa základných škôl
Rozsah: 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne

5. „Zippyho kamaráti“
Cieľ: naučiť deti sociálne a emocionálne zručnosti. Deti sa prostredníctvom príbehov a aktivít učia, ako hľadať vlastné riešenia problémov. Po absolvovaní programu sú lepšie pripravené zvládať životné nástrahy a lepšie vychádzať s ostatnými ľuďmi, učia sa nielen vytvárať stratégie na pomoc sami sebe, ale tiež vedieť požiadať o pomoc v prípade potreby, či ponúknuť pomoc ostatným. Tieto nadobudnuté zručnosti budú deti využívať po celý život a budú tak schopné lepšie sa vyrovnať s problémami v dospievaní a dospelosti. Z detí, ktoré vedia lepšie zvládať každodenné frustrácie a problémy, vyrastú šťastnejší a vyrovnanejší jednotlivci.
Cieľová skupina: žiaci 1. a 2. ročníkov základných škôl
Rozsah: 24 – každý týždeň 1 vyučovacia hodina. Realizácia celého programu trvá cca 6 mesiacov.
Termín: priebežne

6. Psychomotorický rozvoj (vychádza z: Metóda dobrého štartu)
Cieľ: Akusticko-opticko-motorickými cvičeniami prispievať k rozvoju percepčne motorických funkcíí žiakov.
Cieľová skupina: žiaci druhého ročníka
Rozsah: 10 stretnutí v trvaní 1 vyučovacia hodina
Termín: december – marec

7. Zlepšovanie školských zručností (s využívaním prvkov muzikoterapie)
Cieľ: Odstraňovať ťažkosti v učení žiakov s oslabenými školskými schopnosťami, rozvíjať reč a orientáciu v priestore.
Cieľová skupina: žiaci druhého ročníka
Rozsah: 10 stretnutí v trvaní 1 vyučovacia hodina
Termín: apríl – jún

8.,, Chcem sa slušne správať“ podporné skupiny pre rodičov detí s poruchami v správaní
Cieľ: Klubové stretnutia zamerané na adekvátne riešenie sociálnych situácií, primerané riešenie konfliktov, osvojenie komunikačných zručností a nových foriem správania, naučiť deti prijímať zodpovednosť za svoje správanie.
Cieľová skupina: rodič s dieťaťom, žiaci 5. – 6. ročníkov
Rozsah: 28 až 30 stretnutí – 1x týždenne
Termín: priebežne

9. Cesta k emocionálnej zrelosti
Cieľ: Cieľom je naštartovať u žiakov procesy emocionálneho dozrievania a sebauvedomovania tak, aby dokázali bez veľkých kríz a konfliktov preklenúť zložité životné obdobie svojho dospievania.
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov
Rozsah: 3 – 4 hod.
Termín: apríl – jún 2020

10. Chceme sa v triede dobre cítiť
Cieľ: Práca s problémovým triednym kolektívom, kde sú napäté alebo narušené vzťahy medzi učiteľom a žiakmi, medzi žiakmi navzájom. Cieľom je zistiť príčinu daného stavu, zorientovať sa v situácii a formou skupinovej práce a spoločných zážitkových aktivít podporiť sociálne vzťahy a stmeliť kolektív.
Cieľová skupina: žiacke kolektívy 2. stupňa ZŠ
Rozsah: počet a frekvencia stretnutí závisí od závažnosti problému a od dohody s triednym učiteľom
Termín: podľa požiadavky školy a po dohode s triednym učiteľom

11. Každý iný, všetci rovní
Cieľ: Prevencia intolerancie a extrémizmu. Skupinové stretnutia sú zamerané na problémy radikalizácie, formy rôznych druhov násilia, xenofóbie a extrémizmu. Zážitkové aktivity umožnia žiakom vyjadriť svoj názor na dodržiavanie ľudských práv v našej spoločnosti.
Cieľová skupina: 8. a 9. ročníkov
Rozsah: 3 – 4 hod. etickej výchovy
Termín: apríl – jún 2020

12. Rizikové správanie vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu
Cieľ: Cieľom programu je vplývať na pozitívne budovanie zdravého sebaobrazu a sebahodnotenia (ideálne a reálne ja) s prihliadaním na vývinové aspekty obdobia dospievania. Zameraný je na získavanie sebaúcty nielen v súvislosti s vnímaním svojho tela, ale s celkovým vnímaním seba samého. Preventívny program prináša aj uvedomenie si spoločných prienikov medzi poruchami príjmu potravy a zdravým životným štýlom.
Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ, 8. a 9. ročníkov
Rozsah: 3 stretnutia v trvaní dvoch vyučovacích hodín
Termín: apríl – jún 2020

13. Duševné zdravie v adolescencii
Cieľ: podporiť duševné zdravie, predchádzať rizikovému správaniu, suicidálnemu
správaniu a všetkým formám násilia (sy. CAN), poruchy príjmu potravy, prevencia vzniku duševných porúch
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ a žiaci SŠ
Rozsah: minimálne 2 stretnutia, každé v trvaní dvoch vyučovacích hodín (upravené od bližšej špecifikácie a potrieb žiakov)
Termín: priebežne

14. Prevencia obchodovania s ľuďmi
Cieľ: sprostredkovať mladým ľuďom teoretické vedomosti o zákonitostiach a znakoch obchodovania s ľuďmi, ale najmä posilniť ich sociálne zručnosti v bežnom živote. Pomôcť uvedomiť si nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi, jeho charakteristické znaky, naučiť ich racionálne a kriticky zvažovať kroky v osobných rozhodnutiach a vyhnúť sa rizikám obchodu s ľuďmi. Poskytnúť informácie o tom, ako sa správať, pokiaľ sa obchodovanými osobami
z akýchkoľvek dôvodov už stali.
Cieľová skupina: žiaci 9.ročníka základných škôl
Rozsah: jedno stretnutie v trvaní 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne

15. Krízová intervencia
Cieľ: poskytovať primárnu krízovú intervenciu pre deti, žiakov a pedagógov, ktorí boli svedkami, účastníkmi živelných pohrôm, dopravných a iných nehôd, samovrážd, prípadne poznali obete násilia.
Cieľová skupina: žiaci a pedagógovia základných a stredných škôl
Rozsah: podľa aktuálnej potreby
Termín: priebežne

Prosíme prihlásiť sa cez našu webovú stránku www.cpppapmartin.sk – sekcia ponuky. Uzávierka prihlášok do konca októbra 2019 (okrem krízovej intervencie).
Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore
Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež v závislosti od personálnych možností CPPPaP.
Všetky aktivity CPPPaP Martin sú bezplatné
NÁVRATKA - Preventívne programy pre základné školy
 1. Tréning fonematického uvedomovania
 2. „Podľa reči poznáš človeka“
 3. „(Ne)bezpečne na internete“
 4. Kybergrooming ako nebezpečný jav on – line komunikácie
 5. „Zippyho kamaráti“
 6. Psychomotorický rozvoj (vychádza z: Metóda dobrého štartu)
 7. Zlepšovanie školských zručností (s využívaním prvkov muzikoterapie)
 8. ,,Chcem sa slušne správať.“ podporné skupiny pre rodičov detí s poruchami v správaní
 9. Cesta k emocionálnej zrelosti
 10. Chceme sa v triede dobre cítiť
 11. Každý iný, všetci rovní
 12. Rizikové správanie vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu
 13. 13. Duševné zdravie v adolescencii
 14. Prevencia obchodovania s ľuďmi
 15. Krízová intervencia
Návrat na obsah