Ponuka pre pedagógov - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah
Ponuky
PROGRAMY CPPPaP Martin pre pedagógov okresu Martin a Tur. Teplice na šk. rok 2016/2017

1. Supervízia
Cieľ: Individuálna i skupinová supervízia ako možnosť zvyšovania odbornej kompetencie a prevencia syndrómu vyhorenia s cieľom rozšíriť možnosti práce s deťmi, podporiť vhľad a sebaexploráciu v odbornej činnosti pedagóga i odborného zamestnanca. Určená pre pedagógov a odborných zamestnancov. Odborní zamestnanci sa môžu prihlásiť do skupinovej supervízie (polouzavretá skupina v CPPPaP Martin), pedagogickí zamestnanci možnosť jednorazovej i opakovanej aktivity na škole (podľa počtu zamestnancov možné realizovať aj v CPPPaP Martin).
Termín: priebežne
Rozsah: po dohode

2. Ako si ich získať
Cieľ: Program pre tých, ktorí sa chcú stále rozvíjať v oblasti komunikácie so žiakmi, hľadania spôsobov ako ich motivovať a zaujať, jednoducho: „získať si ich“. Náročnosť učiteľského povolania spočíva hlavne v dôležitosti prispôsobiť sa a nutnosti neustále hľadať nové spôsoby komunikácie. Program prináša možnosť preskúmať ako silno ovplyvňuje priebeh komunikácie naše neverbálne vyjadrovanie, spôsoby komunikácie z pohľadu transakčnej analýzy, kedy pomáhame a kedy aplikujeme kontrolu.
Termín: priebežne
Rozsah: 3 stretnutia s workshopom
Cieľová skupina: skupina učiteľov, odborných zamestnancov, alebo koordinátorov prevencie

3. Cesta k emocionálnej zrelosti
Cieľ: Preventívny program zameraný na posilňovanie osobného postoja k abúzu drog a budovanie postoja k sociálno- patologickým javom v spoločnosti. Program je určený učiteľom etickej výchovy a koordinátorom prevencie ZŠ. Stretnutie bude prebiehať zážitkovou formou, účastníci získajú metodický materiál pre učiteľa a pracovné listy pre žiakov.
Termín: priebežne
Rozsah: 1 deň
Cieľová skupina: učiteľ, skupina učiteľov, odborných zamestnancov, alebo koordinátorov prevencie
NÁVRATKA - Programy CPPPaP Martin pre pedagógov okresu Martin a Tur. Teplice na šk. rok 2016/2017
 1. Supervízia
 2. Ako si ich získať
 3. Cesta k emocionálnej zrelosti
Návrat na obsah