Ponuka pre pedagógov - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Skupinové aktivity pre pedagógov v šk. roku 2019/2020

1. Aby sme do školy radi chodili
Cieľ: Program pre začínajúcich pedagógov, prípadne asistentov učiteľa ZŠ, ktorého cieľom bude napomôcť pedagógom naštartovať ich učiteľskú kariéru. Na základe dlhoročných praktických skúseností odborných zamestnancov centra získajú informácie o spôsoboch zvládania  problémových situácií, oboznámia sa s úskaliami, s ktorými sa v budúcnosti budú musieť popasovať.
Informovaní budú tiež o obsahu, formách práce CPPPaP Martin ( prihlasovanie na intervenciu, jej priebeh, výstupy). Témy stretnutí budú z oblasti psychológie, špeciálnej a sociálnej pedagogiky, logopédie, prevencie sociálno-patologických javov.
Cieľová skupina: začínajúci učitelia, asistenti učiteľa v ZŠ
Rozsah: 2 hodiny, prípadne podľa dohody s účastníkmi programu
Termín: raz mesačne počas celého školského roka, v popoludňajších hodinách v priestoroch CPPPaP

Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore
Záujem pedagógov prosíme prihlásiť  cez našu webovú stránku www.cpppapmartin.sk – sekcia ponuky.
Uzávierka prihlášok do konca októbra 2019 .
Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež v závislosti od personálnych možností CPPPaP.
Všetky aktivity CPPPaP Martin sú bezplatné.
NÁVRATKA - Programy CPPPaP Martin pre pedagógov okresu Martin a Tur. Teplice na šk. rok 2016/2017
 1. Aby deti do školy rady chodili
 2.
 3.
Návrat na obsah