Kariérové poradenstvo - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Kariérové poradenstvo

Cieľom aktivít kariérového poradenstva je pomôcť žiakom končiacim školskú dochádzku v základnej alebo strednej škole správne sa rozhodnúť pri výbere vhodnej kariérovej dráhy a predísť tak prípadnému zlyhaniu v profesijnom, ale aj osobnom živote.

1. Profesijná orientácia – psychologická diagnostika
Cieľ: Diagnostika intelektových schopností a osobnostných predpokladov pre voľbu budúceho štúdia na stredných školách. Diagnostika sa realizuje skupinovou formou v škole.
Rozsah: cca 2 vyučovacie hodiny
Cieľová skupina: žiaci 8. ročníkov ZŠ

2. Profesijná orientácia – individuálna diagnostika
Cieľ: Komplexná diagnostika študijno-profesijných predpokladov zameraná na správnu voľbu budúceho profesijného smerovania žiakov základných škôl.  Klient získa reálny obraz o sebe, o požiadavkách jednotlivých povolaní a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce. Diagnostika sa realizuje v CPPPaP individuálnou formou.
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ

3. Poradenstvo a konzultácie pri výbere SŠ a VŠ
Cieľ: Informácie o možnostiach štúdia na SŠ a VŠ vo vzťahu k individuálnym schopnostiam, záujmom a možnostiam klienta, poradenstvo pri voľbe vhodného stredoškolského, prípadne vysokoškolského štúdia. Poradenstvo sa realizuje v CPPPaP individuálnou formou.
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ, študenti SŠ, zákonní zástupcovia žiakov

4. Burza informácií pre voľbu povolania
Cieľ: Profesijná prezentačná prehliadka stredných škôl a významných zamestnávateľov z regiónu Turiec i okolitých regiónov. Podujatie približuje mladým ľuďom, po prvýkrát sa rozhodujúcim o svojom ďalšom profesijnom smerovaní, možnosti a podmienky štúdia
v študijných a učebných odboroch SŠ, požiadavky kladené na uchádzača. Oboznamuje s trhom práce v našom regióne, možnostiach uplatnenia sa na ňom. Jej cieľom je uľahčiť žiakom voľbu budúceho povolania.
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ, zákonní zástupcovia žiakov, pedagógovia, záujemcovia o doplnenie si určitého stupňa vzdelania alebo rekvalifikáciu
Rozsah: 2 dni
Termín: november 2020

5. Urob správne rozhodnutie
Cieľ: Motivačný program kariérového poradenstva. Cieľom je poukázať na dôležité hodnoty
v živote každého jednotlivca pri voľbe povolania, ujasniť si vlastné profesijné smerovanie, silné a slabé stránky. Súčasťou motivačného programu je testovanie zamerané na posúdenie kariérovej orientácie účastníkov skupiny, čo vyústi do formulovania kariérového profilu.
Cieľová skupina: žiaci 8. ročníka
Rozsah: 3 stretnutia priamo v škole, frekvencia a trvanie po dohode s výchovným poradcom
Termín: apríl – jún 2021

6. Správna voľba v ZŠ, budúci úspech v profesionálnom živote a na trhu práce  
Cieľ: Skupinové a individuálne kariérové poradenstvo pre žiakov 9. ročníkov ZŠ. Cieľom programu je byť nápomocný žiakom končiacim školskú dochádzku v ZŠ so správnym rozhodnutím pri výbere vhodnej profesijnej dráhy a predísť tak prípadnému zlyhaniu
v profesionálnom, ale aj osobnom živote.
Cieľová skupina: 9. ročníkov
Rozsah: 1 stretnutie – skupinová práca s triedou + individuálne konzultácie
Termín: november 2020 – apríl 2021

7. Moja profesijná budúcnosť
Cieľ: Zážitkový program kariérového poradenstva. Cieľom je rozvoj zručností potrebných pre riadenie osobnej kariéry a kariérovom plánovaní, pri rozhodovaní sa o budúcom štúdiu, resp. pred vstupom  na  trh práce. Účastníci sa učia zorientovať sa v sebe samom, spoznávať svoje osobné kvality a kompetencie, stanoviť si reálne a dosiahnuteľné ciele, definovať vlastnú kvalifikáciu a naplánovať jej smerovanie. Získavajú zručnosť seba prezentácie, prezentácie osobných kvalít, čo bude v budúcnosti využiteľné napr. pri pracovných pohovoroch pred budúcim zamestnávateľom.
Cieľová skupina: študenti 2. ročníka SOŠ a gymnázií
Termín: február - marec 2021
Rozsah: 3 stretnutia priamo v škole, frekvencia a trvanie po dohode s kariérovým poradcom

Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.
Záujem prosíme prihlásiť cez našu webovú stránku www.cpppapmartin.sk – sekcia ponuky.
Uzávierka prihlášok do konca októbra 2020.
Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež
v závislosti od personálnych možností CPPPaP.
Všetky aktivity CPPPaP Martin sú bezplatné.
NÁVRATKA - Kariérové poradenstvo
 Profesijná orientácia – psychologická diagnostika
 Profesijná orientácia – individuálna diagnostika
 Poradenstvo a konzultácie pri výbere SŠ a VŠ
 Burza informácií pre voľbu povolania
 Urob správne rozhodnutie
 Správna voľba v ZŠ, budúci úspech v profesionálnom živote a na trhu práce
 Moja profesijná budúcnosť
Návrat na obsah