Ponuka aktivít pre MŠ - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Preventívne aktivity pre materské školy v šk. roku 2020/2021

1. Môj psík Azor dáva pozor
Cieľ: Preventívny stimulačný program, ktorého primárnym cieľom je zlepšiť koncentráciu pozornosti (výberovosť, rozsah, odolnosť voči vyrušovaniu, posilnenie krátkodobej pamäte), zvýšiť autoreguláciu a sebakontrolu (plánovanie, organizáciu a tlmenie impulzivity), posilniť zodpovednosť a autonómiu, odolnosť voči záťaži, schopnosť vysporiadať sa s drobnými neúspechmi. Sekundárnym (hoci rovnako dôležitým) cieľom je spoločným zdieľaním aktivít s rodičom a dieťaťom zvýšiť výdrž dieťaťa pri didaktickej hre, posilniť rodičovskú sebadôveru (dôveru vo vlastné výchovné kompetencie).
Cieľová skupina: deti predškolského veku
Rozsah: 8 stretnutí po 60 minút, individuálna vstupná a výstupná diagnostika pozornosti, 2 stretnutia 1 až 2 hodiny so zákonnými zástupcami
Termín: október 2020 – máj 2021

2. Rozprávkový program na rozvoj grafomotoriky
Cieľ:  optimálna stimulácia vývinu schopností a zručností, ktoré sú kľúčové pre úspešný vývin  grafomotoriky detí
Cieľová skupina: deti predškolského veku
Rozsah: 5 stretnutí  
Termín: január - máj 2021                                

3. Rozvíjanie jazykových schopností v predškolskom veku
Cieľ: Prostredníctvom hier si deti rozvíjajú slovnú zásobu, zdokonaľujú jazykový cit a formuláciu viet. Program kladie dôraz aj na rozvíjanie porozumenia (predložkových väzieb, zachovávanie slovného a vetného významu). Oblasť foneticko-fonologickej jazykovej roviny je rozvíjaná len okrajovo. Zahŕňa stimuláciu fonologického uvedomovania a prípravných cvičení (motorika rečových orgánov, nácvik a rozvíjanie fonematickej diferenciácie).
Cieľová skupina: deti v predškolskom veku
Rozsah: 10 stretnutí
Termín: priebežne

4. Kozmo a jeho dobrodružstvá
Cieľ.: ,,Kozmo a jeho dobrodružstvá“ je pôvodný slovenský preventívny program, ktorý sa zameriava na prevenciu detí vo veku 4 - 7 rokov pred násilným správaním. Vez postavičku kozmonauta Kozma sa deti učia rozpoznávať nevhodné správanie, aby z nich mohli vyrásť  dobrí pozemšťania, ktorí sa neposmievajú slabším, nenadávajú si, vedia sa zastať kamarátov, či podeliť sa.
Preventívny program ,,Kozmo a jeho dobrodružstvá “ vedie deti hravým spôsobom  k empatii, vzájomnej spolupráci a rozvíja ich emocionálnu inteligenciu. Celý program je budovaný na filozofii nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje a nikoho nestavia do roly obete ani agresora. Autorom preventívneho programu je Centrum Slniečko, n.o.
Cieľová skupina: deti vo veku 4 - 7 rokov
Rozsah: 10 stretnutí
Termín: priebežne

5. Usilovná včielka
Cieľ: Stimulácia exekutívnych funkcií u predškolákov. Rozvoj grafomotoriky, pozornosti, pamäti, zrakového a sluchového vnímania, rozvoj kognitívnych funkcií u detí pred nástupom do ZŠ.
Cieľová skupina: deti predškolského veku vybraté na základe výsledkov psychologickej diagnostiky školskej spôsobilosti
Rozsah: 12 stretnutí  
Termín: marec - máj 2021                                

Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.
Záujem prosíme prihlásiť  cez našu webovú stránku www.cpppapmartin.sk – sekcia ponuky.
Uzávierka prihlášok do konca októbra 2020.
Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež v závislosti od personálnych možností CPPPaP.
Všetky aktivity CPPPaP Martin sú bezplatné.
NÁVRATKA - preventívne programy pre materské školy
 Môj psík Azor dáva pozor 
 Rozprávkový program na rozvoj grafomotoriky
 Rozvíjanie jazykových schopností v predškolskom veku
 Kozmo a jeho dobrodružstvá
 Usilovná včielka
Návrat na obsah