Ponuka aktivít pre ZŠ - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Skupinové a preventívne aktivity CPPPaP Martin pre základné školy v šk. roku 2018/2019

1. Tréning fonematického uvedomovania (vychádza z: Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina)
Cieľ: Naučiť žiakov vedome narábať so segmentmi slov, uvedomiť si zvukovú štruktúru slov, identifikovať poradie zvukov reči, uskutočňovať hláskovú analýzu, syntézu aj zložitejšie manipulácie so zvukmi reči.
Cieľová skupina: žiaci druhého ročníka
Rozsah: 10 krát 1 vyučovacia hodina
Termín: september – november

2. „Podľa reči poznáš človeka“
Cieľ: prostredníctvom nenásilnej komunikácie učíme deti porozumieť svojim pocitom, potrebám, rozvíjame schopnosť sebavyjadrenia. Koncept nenásilnej komunikácie, ktorý vyvinul M.B. Rosenberg, je založený na skutočnom počúvaní seba i partnera, ochote vnímať potreby a pocity vlastné i toho druhého. Táto metóda oslobodzuje komunikáciu od negatívnych skúseností, pomáha prekonávať navyknuté vzorce v jednaní s druhými, napomáha k riešeniu konfliktov, rozvíja kooperáciu a vzťahy založené na vzájomnej úcte.
Cieľová skupina: žiaci 1. stupňa základných škôl, aj málotriedne školy
Rozsah: 5 x1vyučovacia hodina
Termín: priebežne       

3. „(Ne)bezpečne na internete"
Cieľ: Internet je dobrým sluhom, ale môže byť zlým pánom. Deti nemajú dostatok skúseností na to, aby rozpoznali hrozby internetu a aby sa im vedeli vyhnúť. Cieľom preventívnej aktivity je  naučiť deti bezpečne používať internet, vyhýbať sa rizikám a nástrahám, zároveň sa venuje aj problematike kyberšianovania.
Cieľová skupina: žiaci 1. stupňa základných škôl, aj málotriedne školy
Rozsah: 1x 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne                                                 

4. Kyberšikanovanie a kybergrooming ako nebezpečný jav on – line komunikácie
Cieľ: priniesť prehľad hlavných ohrození vo virtuálnom priestore a spôsobov, ako sa pred nimi chrániť. Stručne priblížiť riziko a vysvetliť význam pojmov, ktoré súvisia s témou, so špeciálnym dôrazom na nebezpečenstvá, ktoré virtuálny svet predstavuje pre deti a dospievajúcich. Jednotlivé riziká dokresliť reálnymi príkladmi zo Slovenska i zahraničia. Poskytnúť informácie ako sa nestať obeťou nástrah internetu.
Cieľová skupina:  žiaci  2. stupňa základných škôl
Rozsah: 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne

5. „Zippyho kamaráti“
Cieľ: naučiť deti sociálne a emocionálne zručnosti. Deti sa prostredníctvom príbehov a aktivít učia, ako hľadať vlastné riešenia problémov.  Po absolvovaní programu sú lepšie pripravené zvládať životné nástrahy a lepšie vychádzať s ostatnými ľuďmi, učia sa nielen vytvárať stratégie na pomoc sami sebe, ale tiež vedieť požiadať o pomoc v prípade potreby, či ponúknuť pomoc ostatným. Tieto nadobudnuté zručnosti budú deti využívať po celý život a budú tak schopné lepšie sa vyrovnať s problémami v dospievaní a dospelosti. Z detí, ktoré vedia lepšie zvládať každodenné frustrácie a problémy, vyrastú šťastnejší a vyrovnanejší jednotlivci.
Cieľová skupina: žiaci 1. a  2. ročníkov základných škôl
Rozsah: 24 – každý týždeň 1 vyučovacia hodina. Realizácia celého programu trvá cca 6 mesiacov.
Termín: priebežne                                                                           

6. Psychomotorický rozvoj (vychádza z: Metóda dobrého štartu)
Cieľ: Akusticko-opticko–motorickými cvičeniami prispievať k rozvoju percepčne motorických funkcíí žiakov.
Cieľová skupina: žiaci druhého ročníka
Rozsah: 10 krát 1 vyučovacia hodina
Termín: december - marec
7. Zlepšovanie školských zručností  (s využívaním prvkov muzikoterapie)
Cieľ: Odstraňovať ťažkosti v učení žiakov s oslabenými školskými schopnosťami, rozvíjať reč a orientáciu v priestore.
Cieľová skupina: žiaci druhého ročníka
Rozsah: 10 krát 1 vyučovacia hodina
Termín: apríl - jún

8. ,,Chcem sa slušne správať“  podporné skupiny pre rodičov detí s poruchami v správaní
Cieľ: Klubové stretnutia  zamerané na adekvátne riešenie sociálnych situácií, primerané riešenie konfliktov, osvojenie komunikačných zručností a nových foriem správania, naučiť deti prijímať zodpovednosť za svoje správanie.
Cieľová skupina: rodič s dieťaťom, žiaci 5. - 6. ročníkov
Rozsah: 28 až 30 stretnutí - 1x týždenne
Termín: priebežne                            

9. Cesta k emocionálnej zrelosti
Cieľ: Cieľom je naštartovať u žiakov procesy emocionálneho dozrievania a sebauvedomovania tak, aby dokázali bez veľkých kríz a konfliktov preklenúť zložité životné obdobie svojho dospievania.
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov    
Rozsah: 3 - 4 hod. etickej výchovy
Termín: apríl – jún 2019

10. Chceme sa v triede dobre cítiť  
Cieľ: Práca s problémovým triednym kolektívom, kde sú napäté alebo narušené vzťahy medzi učiteľom a žiakmi, medzi žiakmi navzájom. Cieľom je zistiť príčinu daného stavu, zorientovať sa v situácii a formou skupinovej práce a spoločných zážitkových aktivít podporiť sociálne vzťahy  a stmeliť kolektív.
Cieľová skupina: žiacke kolektívy 1. a 2. stupňa ZŠ
Rozsah: počet a frekvencia stretnutí závisí od závažnosti problému a od dohody s triednym učiteľom
Termín: podľa požiadavky školy a po dohode s triednym učiteľom

11. Každý iný, všetci rovní
Cieľ: Prevencia intolerancie a extrémizmu. Skupinové stretnutia sú zamerané na problémy radikalizácie, formy rôznych druhov násilia, xenofóbie a extrémizmu. Zážitkové aktivity umožnia žiakom vyjadriť svoj názor na dodržiavanie ľudských práv v našej spoločnosti.
Cieľová skupina: 8. a 9. ročníkov
Rozsah: 3 - 4 hod. etickej výchovy
Termín: apríl – jún 2019

12. Urob správne rozhodnutie
Cieľ: Motivačný program kariérového poradenstva. Cieľom je poukázať na dôležité hodnoty v živote každého jednotlivca pri voľbe povolania, ujasniť si vlastné profesijné smerovanie, silné a slabé stránky. Súčasťou motivačného programu je testovanie zamerané na posúdenie kariérovej orientácie účastníkov skupiny, čo vyústi do formulovania kariérového profilu.
Cieľová skupina: žiaci 8. ročníka
Rozsah: 5 stretnutí priamo v škole, frekvencia a trvanie po dohode s výchovným poradcom
Termín: apríl – jún 2019

13. Správna voľba v ZŠ, budúci úspech v profesionálnom živote a na trhu práce  
Cieľ: Skupinové a individuálne kariérové poradenstvo pre žiakov 9. ročníkov ZŠ. Cieľom programu je byť nápomocný žiakom končiacim školskú dochádzku v ZŠ so správnym rozhodnutím pri výbere vhodnej profesijnej dráhy a predísť tak prípadnému zlyhaniu v profesionálnom, ale aj osobnom živote.
Cieľová skupina: 9. ročníkov
Rozsah: 1 stretnutie – skupinová práca s triedou + individuálne konzultácie
Termín: december 2018 – apríl 2019

14. Burza informácií pre voľbu povolania
Cieľ: Uľahčiť žiakom voľbu vlastnej profesijnej dráhy. Burza im pomôže zorientovať sa v sieti študijných a učebných odborov SŠ, získať ucelené informácie o možnostiach štúdia nielen v regióne, podmienkach a kritériách duálneho vzdelávania, o uplatnení sa na trhu práce.  
Cieľová skupina: žiaci 8. s 9. ročníka, rodičia, pedagógovia a široká verejnosť regiónu Turiec
Rozsah: 2 dni
Termín: november 2018

15. Duševné zdravie v adolescencii
Cieľ: podporiť duševné zdravie, predchádzať rizikovému správaniu , suicidálnemu   
správaniu a všetkým formám násilia ( sy. CAN), poruchy príjmu potravy, prevencia vzniku duševných porúch
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ a žiaci SŠ
Rozsah: minimálne 2 stretnutia ( upravené od bližšej špecifikácie a potrieb  žiakov)
Termín: priebežne                                                 

16. Prevencia obchodovania s ľuďmi
Cieľ: sprostredkovať mladým ľuďom teoretické vedomosti o zákonitostiach a znakoch obchodovania s ľuďmi, ale najmä posilniť ich sociálne zručnosti v bežnom  živote. Pomôcť uvedomiť si nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi, jeho    charakteristické znaky, naučiť ich racionálne a kriticky zvažovať kroky v osobných rozhodnutiach a vyhnúť sa rizikám obchodu s ľuďmi. Poskytnúť  informácie o  tom, ako sa správať, pokiaľ sa obchodovanými osobami
z akýchkoľvek dôvodov už   stali.
Cieľová skupina: žiaci 9.ročníka základných škôl
Rozsah: 1 x 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne                                               

17. Krízová intervencia
Cieľ: poskytovať primárnu krízovú intervenciu pre deti, žiakov a pedagógov, ktorí boli svedkami, účastníkmi živelných pohrôm, dopravných a iných nehôd, samovrážd, prípadne poznali obete násilia.
Cieľová skupina: žiaci a pedagógovia základných a stredných škôl
Rozsah: podľa aktuálnej potreby
Termín: priebežne                                               

Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore
Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež v závislosti od personálnych možností CPPPaP.
NÁVRATKA - Preventívne programy pre základné školy
 1. Tréning fonematického uvedomovania
 2. „Podľa reči poznáš človeka“
 3. „(Ne)bezpečne na internete“
 4. Kybergrooming ako nebezpečný jav on – line komunikácie
 5. „Zippyho kamaráti“
 6. Psychomotorický rozvoj (vychádza z: Metóda dobrého štartu)
 7. Zlepšovanie školských zručností (s využívaním prvkov muzikoterapie)
 8. ,,Chcem sa slušne správať.“ podporné skupiny pre rodičov detí s poruchami v správaní
 9. Cesta k emocionálnej zrelosti
 10. Chceme sa v triede dobre cítiť
 11. Každý iný, všetci rovní
 12. Urob správne rozhodnutie
 13. Správna voľba v ZŠ, budúci úspech v profesionálnom živote a na trhu práce
 14. Burza informácií pre voľbu povolania
 15. Duševné zdravie v adolescencii
 16. Prevencia obchodovania s ľuďmi
 17. Krízová intervencia
Návrat na obsah