Účinná prevencia - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsahPedagogicko - psychologická poradňa Martinzískala nenávratný finančný príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky

Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog v rámci Grantovej schémy Podpora
Národného programu boja proti drogám 2004 -2008.

Názov projektu:
Účinná prevencia - dobrá investícia


Cieľ projektu:

Cieľom projektu je ponúknuť príležitosť pre tých, ktorí v oblasti prevencie pracujú a chcú sa v nej zdokonaliť. Dať im účinný nástroj, ktorý budú môcť využiť v konkrétnej preventívno-výchovnej práci s deťmi a mládežou. Posilniť odbornosť, podporiť v osobnostnom raste odborných pracovníkov, nadobudnúť nové zručnosti, rozšírenie množstva informácií a poznatkov z tejto oblasti. Zvyšovať a posilňovať motiváciu k práci v oblasti prevencie. Taktiež poskytne rodičom základné informácie z oblasti sociálno-patologických javov, aby boli pripravení, vedeli včas čítať výstražné signály, že sa s ich dieťaťom niečo nebezpečné deje a nadobudnúť schopnosť v prípade potreby vyhľadať odbornú pomoc.Charakteristika projektu:

Projekt je orientovaný na oblasť primárnej prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov.

Obsahuje:

tréningovo-vzdelávací program pre pracovníkov zaoberajúcich sa primárnou prevenciou drogových závislostí a sociálno-patologických javov u detí a mládeže, zameraný na posilnenie ich odborného a osobnostného rastu tréningový program „Povedz to priamo“ pre dobrovoľných pracovníkov v oblasti voľnočasových aktivít pre deti a mládež odborné vstupy a diskusné fóra pre rodičov žiakov druhého stupňa základných škôl zamerané na oblasť prevencie sociálno-patologických javov, základné informácie a návody ako postupovať pri riešení prípadných krízových situácií, v ktorých sa môžu deti a mládež ocitnúť súbor informačno-propagačných materiálov z oblasti prevencie sociálno - patologických javov slúžiaci rodičovskej verejnosti


Adresát projektu

Cieľovými skupinami projektu sú:
1) pracovníci v oblasti prevencie, výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách:

    
koordinátori prevencie drogových závislostí
    pedagogickí pracovníci ZŠ, SŠ
2) dobrovoľní pracovníci v oblasti preventívnych voľnočasových aktivít pre deti a mládež
3) rodičia žiakov druhého stupňa základných škôl okresov Martin a Turčianske Teplice

Výber cieľových skupín

V projekte sme sa zamerali na cieľovú skupinu koordinátorov protidrogovej prevencie a pedagogických pracovníkov základných a stredných škôl, ktorí by mali ako prví odhaliť signály, že sa s dieťaťom niečo deje a potrebuje odbornú pomoc. Nebezpečenstvo abúzu drog a hrozba ďalších sociálno patologických javov je z roka na rok väčšia a akútnejšia. Riešenie týchto problémov na školách je náročnejšie a potrebuje odborne a osobnostne pripraveného pedagóga, ktorému ponúkame nové nástroje, podnety, informácie a konkrétne praktické návody. Skupinu dobrovoľných pracovníkov voľnočasových aktivít sme vybrali preto, aby nadobudli zručnosti a vedomosti z oblasti prevencie, ktoré budú môcť plne využívať vo voľnočasových aktivitách s deťmi, pretože práve v čase mimo vyučovania je najväčší priestor a hrozba toho, že dieťa začne experimentovať s drogou. Tento výchovný trojuholník dopĺňa rodina. Zo skúseností z našej poradenskej praxe vieme, že rodič zväčša začína vyhľadávať pomoc pri zistení, že jeho už dieťa má problém s drogou  príliš neskoro. Dôvodom je, že nemá dostatok informácií o príčinách drogovej závislosti, prejavoch a účinkoch drog, ako ani o tom, kde má hľadať odbornú pomoc. Vidíme naliehavú potrebu preventívne pôsobiť na širokú rodičovskú verejnosť 10 - 16 ročných detí, ktoré sú najviac ohrozené sociálnou patológiou. Rodičia na našich stretnutiach dostanú najnutnejšie penzum vedomostí z tejto oblasti, ako aj návody ako riešiť vzniknutý problém s drogou a kde hľadať odbornú pomoc.

Odôvodnenie projektu

Vychádzajúc z úloh Národného programu boja proti drogám 2004-2008 z oblasti prevencie vzniku drogových závislostí
sa v našom projekte zameriavame na podporu kvality jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a zvyšovanie informovanosti širokej rodičovskej verejnosti o nebezpečenstve a rizikách užívania drog u ich detí. Na základe nášho dotazníkového prieskumu, ktorý sme robili na vzorke 1 070 žiakov základných škôl okresu Martin a Turčianske Teplice v roku 2000 a opakovane v roku 2005, sme zistili, že u populácie 13 - 15 ročných žiakov sa za 5 rokov od prvého prieskumu zvýšilo percento užívateľov nelegálnych drog (najmä marihuany) u dievčat z 0,3 % na 4,0 % a u chlapcov z 1,6 % na 4,0 %. Toto zistenie, ako aj skúsenosti z našej doterajšej odbornej praxe v oblasti primárnej prevencie, nás viedlo k presvedčeniu, že aktivity v tejto oblasti nie sú dostačujúce alebo dostatočne účinné. Myslíme si, že treba ponúknuť najmä pedagógom nástroje ako viesť svojich žiakov a rodičom poskytnúť návod ako predísť tomu aby ich dieťa vôbec po droge siahlo, príp. odhaliť varovné signály a vedieť ako a kde sa obrátiť na odbornú pomoc.

Detailný popis aktivít

Skupina pracovníkov v oblasti prevencie, výchovy a vzdelávania /60 pedagógov/:

Úvodné stretnutie:

  • prednáška „Primárna prevencia drogových závislostí v podmienkach ZŠ a SŠ“

  • obsah: teoretické informácie z oblasti primárnej prevencie drogových závislostí, aktuálnej legislatívy,

  • inovatívnych prístupov v práci, praktické návody na riešenie krízových situácií, rozšírenie a posilnenie odbornosti v oblasti preventívno-výchovnej činnosti.


Tréningová časť:

  • tréningový program „Povedz to priamo“-


Obsah tvorí prepracovaný a veľmi účinný tréningový program „Povedz to priamo“, ktorý vychádza z práce rodinnej terapeutky Virginie Satirovej. Program je akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Program spája prácu V. Satirovej o komunikácii s intervenciami založenými na nácviku prakticky orientovaných zručností a rozvoj empatie. Tréning využíva
vizuálne, auditívne a kinestetické modality. Program podporuje priamu komunikáciu, schopnosť povedať nie, rozvíjať pozitívne vzťahy. Učenie je kognitívne, emocionálne, telesné a k nácviku využíva príklady z reálneho života. Účastníci programu sa dokážu o seba postarať tak, že si vážia svoje hlbšie túžby, rešpektujú ich bez toho, aby ponižovali seba alebo iných. Skúmajú spôsob svojho správania, kedy dochádza k zmene rozhodnutia. Účastníci sa učia uvedomovať si emócie, identifikujú telesné pocity, ktoré sa stávajú pri komunikácii signálom, ktorý ich upozorní na negatívne vzorce správania. Program je zameraný na zručnosti, ktoré potrebujeme ak sa máme o seba postarať spôsobom, ktorý posilňuje sebaúctu a vyvoláva rešpekt u druhých. Účastníci pozorujú svoje verbálne e neverbálne správanie a učia sa ho meniť tak, aby bolo účinné a efektívne. O obsahu modelových scénok rozhodujú sami, menia svoju disfunkčnú komunikáciu na kongruentnú. Scénky sa natáčajú na video a potom sa v skupine analyzujú. Cieľom programu je dosiahnuť lepšiu vzájomnú interakciu a prehĺbiť pozitívne sebaprežívanie. Osvojením si takýchto sociálnych zručností absolventi tréningu budú pripravení lepšie a erudovanejšie zvládať a riešiť krízové situácie so svojimi žiakmi a tiež formovať u nich tieto zručnosti.

Záverečné stretnutie


  • seminár „Zhubné sekty a kulty“


obsah: zhubné kulty a sekty, priebeh náboru do sekty, psychická manipulácia a závislosť na sekte, ochrana pred vplyvom zhubných kultov, typy kultov a ich charakteristika, dôsledky členstva v sekte alebo zhubnom kulte

Skupina dobrovoľných pracovníkov v oblasti preventívnych voľnočasových aktivít pre deti a mládež

obsah: tréningový program Povedz to priamo pre skupinu dobrovoľných pracovníkov v oblasti preventívnych voľnočasových aktivít - pobytová akcia, podrobný popis uvedený u prvej skupiny pedagógov


Návrat na obsah