SOCIA - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah


CPPPaP  Martin v období september 2013 -  november 2014 realizuje projekt,  vďaka podpore  z Charitatívneho fondu LION nadácia SOCIA z programu ING Šanca pre deti
Cieľ: efektívne rozvíjať najproblematickejšie  oblasti znevýhodnených žiakov. Do procesu rozvoja znevýhodnených žiakov zainteresovať a prepojiť spoluprácu žiak – učiteľ – rodič – odborný zamestnanec.


Cieľové skupiny projektu

 • Žiaci  so ŠVVP, najmä so ŠVPU a ADHD

 • Žiaci v diagnostickom procese, u ktorých na základe výsledkov po absolvovaní istých kurzov a cvičení je možné spresniť prítomnosť ŠVPU, prípadne ADHD.

 • Rodičia žiakov s ADHD, ŠVPU a ostatných, ktorí majú problém s koncentráciou pozornosti.

 • Učitelia intaktných žiakov, ako i žiakov so ŠVVP.

 • Odborní zamestnanci, školskí špeciálni pedagógovia a školskí psychológovia okresov Martin a Turčianske Teplice, pracujúci so žiakmi, ktorí vyžadujú ich odbornú spoluprácu.


Aktivity
Rozvoj fonematického uvedomovania

 • rozvoj fonematického uvedomovania podľa Eľkonina,

 • využívanie metódy tvorivej dramatiky pri rozvoji fonematického uvedomovania.


Rozvoj sústredenia a koncentrácie pozornosti

 • individuálna práca s programom KUPOZ v domácom, školskom i poradenskom prostredí.


Rozvoj hrubej motoriky a schopnosti orientácie v priestore

 • skupinové stretnutia na rozvoj hrubej motoriky a orientácie v priestore,

 • tvorba vlastného zásobníka hier a aktivít.


Rozvoj jemnej motoriky a grafomotorických schopností

 • práca v skupine programom Metóda dobrého štartu,

 • tvorba zásobníka grafomotorických rozcvičiek.


Rozvoj komunikačných a jazykových zručností

 • práca s interaktívnym CD – nácvik techniky čítania,

 • aktivity s využívaním kníh – nácvik čítania s porozumením,

 • tvorivá dramatika – rozvoj komunikačných zručností.


Spolupráca zainteresovaných strán – škola – rodina – CPPPaP

 • stretnutia s rodičmi (individuálnou formou),

 • stretnutia s vyučujúcimi (na zasadnutí metodického združenia),

 • pracovné stretnutie odborných zamestnancov ZŠ okresov Martin a Turčianske Teplice.

Návrat na obsah