Komprax - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a   p r e v e n c i e


Ul. Kollárova č. 49,  036 01 Martin
 telef. číslo 043/430 20 20, 430 20 21, 423 91 11, 0948 070 412, e – mail: cpppapmartin@gaya.sk  
MALÝ PROJEKTOVÝ ZÁMER
pre nadstavbové, doplnkové a  záujmové vzdelávanie
mládežníckych vedúcich a  pracovníkov s  mládežouNázov: „Kamarát, poď sa hrať!“
Miesto konania: VILA ZÁHRADA, obec Dolný Kalník
Termín: 05.06.2014
Cieľová skupina: žiaci ZŠ vo veku 6 – 10 rokov, deti žijúce na sídlisku

Cieľ:

  • ponúknuť nové podnety, ako tráviť voľný čas,

  • naučiť nové hry a  aktivity, ktoré môžu následne využívať vo svojom prirodzenom prostredí,

  • umožniť pobyt mimo priestorov školy a  sídliska, v  príjemnom prírodnom prostredí blízkej dedinky.


Účastníci sa prostredníctvom aktivít v rámci dielní - dramatickej, výtvarnej, športovej a hier naučili nové hry, vyskúšali si športové činnosti, výtvarné techniky a oboznámili sa s postavami detskej literatúry. Zároveň si rozšírili obzor z rôznych oblastí života. Všetky aktivity im boli ponúkané ako podnety na zaujímavé, tvorivé a najmä zmysluplné trávenie voľného času vo svojom prirodzenom prostredí. Zároveň mali možnosť pobytu v príjemnom prírodnom prostredí v blízkej obci Kalník, čím vymenili sídliskové prostredie za pobyt v prírode. Celý deň bol motivovaný zmysluplnosťou kamarátstva a vzájomnej pomoci si medzi sebou. Tento zámer bol podtrhnutý i vlastnou piesňou o kamarátstve, ktorú sa účastníci naučili a veselo pospevovali po celý deň.

Ciele projektu sa podarilo naplniť v plnej miere. Ponúkané aktivity poskytli deťom priestor k pobytu mimo školy a sídliska, v príjemnom prírodnom prostredí v blízkej dedinke. Deti pripravené aktivity veľmi oslovili, odišli nie len plné zážitkov, ale i so zásobníkom nových hier a činností, ktoré môžu využívať vo svojom prirodzenom prostredí. Veľmi ich prekvapilo i množstvo drobností, ktoré našli v poklade. Tie boli získané jednak sponzorsky, ale najmä vďaka finančnej podpore z projektu (pastelky, sladkosti...).


Získanie nových skúsenosti, zručnosti a vedomosti  účastníkov: naučili sa nové hry, vyskúšali si rôzne športové aktivity, vytvorili výtvarné práce kombinovanými výtvarnými technikami a oboznámili sa s detskou literatúrou prostredníctvom metód tvorivej dramatiky. Deti ako najzaujímavejšie aktivity vyhodnotili hľadanie pokladu a rôzne druhy hier. Okrem takýchto akoby hmotných výsledkov sme ako realizačný tím vysoko hodnotili prínos najmä v prežití obohacujúceho veselého dňa, kedy deti zistili svoju šikovnosť mali veľa priestoru na zažívanie vlastného úspechu a zároveň pocítili podporu a silu kamarátov.


Hodnotenie zo strany realizačného tímu:

Mala som tú česť stať sa jednou z realizačného tímu malého projektu pod názvom „Kamarát poď sa hrať!“ Z môjho pohľadu to bol jeden skvelý, z hľadiska prípravy náročný, no veľmi zaujímavý projekt. Išlo najmä o to, ukázať deťom, že svet nie je len o neustálom hádaní sa, ale o tom, že prípadné konflikty sa dajú riešiť aj inou cestou. Deťom sme ukázali rôzne druhy hier, ktoré sa im veľmi páčili, mnohé z nich dokonca ani nepoznali, no keď sa ich naučili boli nadšení a nevedeli sa dočkať, kedy ich budú môcť ukázať svojim kamarátom. Počas celého dňa deti navštevovali rôzne dielne. Od výtvarnej cez športovú, dramatickú až po dielňu hier. V každej z nich bolo niečo iné, no všetko ich zaujalo. Spočiatku som si myslela, že sa im nebude nič páčiť a že budú zo všetkého otrávené. No opak bol pravdou. Boli nadšení z toho, že niekto niečo takéto organizuje a keď sa blížil koniec nášho skvelého dňa, boli sklamaní, no zároveň unesení z toho, čo za celý deň zažili. Pre mňa to bola obrovská skúsenosť. Mám deti veľmi rada a som naozaj šťastná za to, že som mohla byť súčasťou niečoho takého prínosného ako pre účastníkov tak i pre organizátorov. (Veronika Maková, členka organizačného tímu).


Slovo na záver:
V závere uvádzame zápis rozhovoru účastníkov pri návrate autobusom domov:

Paťko: „Tak, Simon, ako sa Ti páčilo dnes?“
Simon: „Bolo to super.“
Paťko: „Aspoň vidíš, ako sa dá pekne zabaviť aj bez počítača a Tvojho telefónu.“
             september 2014- v dopoludniaMALÝ PROJEKTOVÝ ZÁMER
pre nadstavbové, doplnkové a  záujmové vzdelávanie
mládežníckych vedúcich a  pracovníkov s mládežou
Názov: Z Európy do Afriky
Miesto konania: Penzión Hôrka Turčianske Jaseno
Termín: 16.04.2015
Cieľová skupina: žiakov základnej školy, vo veku 8-12 rokov, z  mesta Marti
n


Vzhľadom na veľmi pozitívne ohlasy uskutočnenia aktivity s  protidrogovou tematikou pod názvom „Kamarát, poď sa hra!“ sme tento rok pri novej výzve IUVENTY ani minútku nezaváhali a  uskutočnili sme ďalšiu preventívnu aktivitu. Hlavnou oblasťou, ktorej sme sa venovali bola globalizácia.


Cieľ:

Dať žiakom možnosť porovnať spoločné a  rozdielne znaky rôznych kultúr, viesť ich k  vzájomnému pochopeniu a  tolerancii.

Nové získané skúsenosti, zručnosti a vedomosti  účastníkov: žiaci získali nové poznatky o jednotlivých svetadieloch, o spôsobe života ľudí na nich. Dozvedeli sa o ich histórii, zemepisné a biologické informácie, oboznámení boli s kultúrnym a športovým dianím. Najväčším prínosom sa javí najmä porovnanie života, vzdelávania, hier a  zábavy svojich rovesníkov v  Afrike. Uvedomili si spoločné znaky ako i  rôznosti a  odlišnosti rôznych kultúr, čo napomáha k predchádzaniu konfliktov a  nezhôd medzi žiakmi a  obyvateľmi mesta. Viac si vzájomné vzťahy uvedomujú a  všímajú. Žiaci i  realizačný tím odchádzali spokojní, plní nových zážitkov a  priateľstiev.


Návrat na obsah