Ponuka aktivít pre ZŠ - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Preventívne aktivity pre základné školy v šk. roku 2021/2022


1. Chcem sa v triede dobre cítiť

Cieľ: Práca s problémovým triednym kolektívom, kde sú napäté alebo narušené vzťahy medzi učiteľom a žiakmi, medzi žiakmi navzájom, prípadne sa začínajú objavovať náznaky šikanovania. Cieľom je zistiť príčinu daného stavu, zorientovať sa v situácii a formou skupinovej práce a spoločných zážitkových aktivít podporiť sociálne vzťahy a stmeliť kolektív.

Program vytvorený odbornými zamestnancami CPPPaP  zameraný na prevenciu a elimináciu šikanovania na ZŠ formou zážitkových aktivít.

Cieľová skupina: žiacke kolektívy 2. stupňa ZŠ, príp. triedny kolektív, v ktorom sa objavujú náznaky šikanovania

Rozsah:  počet a frekvencia stretnutí závisí od závažnosti problému a od dohody s triednymučiteľom

Termín: podľa požiadavky školy a po dohode s triednym učiteľom


2. Každý iný, všetci rovní

Cieľ: Prevencia intolerancie a extrémizmu. Skupinové stretnutia sú zamerané na problémy radikalizácie, formy rôznych druhov násilia, xenofóbie a extrémizmu. Zážitkové aktivity umožnia žiakom vyjadriť svoj názor na dodržiavanie ľudských práv v našej spoločnosti.

Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov

Rozsah: 3 - 4 hod etickej výchovy

Termín: apríl – jún 


3. Rizikové správanie vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu 

Cieľ: Cieľom programu je vplývať na pozitívne budovanie zdravého sebaobrazu a sebahodnotenia (ideálne ja - reálne ja) s prihliadaním na vývinové aspekty obdobia dospievania. Zameraný je na získavanie sebaúcty nielen v súvislosti s vnímaním svojho tela, ale s celkovým vnímaním seba samého. Preventívny program prináša aj uvedomenie spoločných prienikov medzi poruchami príjmu potravy a zdravým životným štýlom.

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ, 8.-9. ročník

Rozsah: 3 stretnutia v trvaní dve vyučovacie hodiny

Termín: apríl – jún 


4. Prevencia obchodovania s ľuďmi

Cieľ: Sprostredkovať mladým ľuďom teoretické vedomosti o zákonitostiach a znakoch obchodovania s ľuďmi, ale najmä posilniť ich sociálne zručnosti v bežnom živote. Pomôcť uvedomiť si nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi, jeho charakteristické znaky, naučiť ich racionálne a kriticky zvažovať kroky v osobných rozhodnutiach a vyhnúť sa rizikám obchodu s ľuďmi. Poskytnúť informácie o tom, ako sa správať, pokiaľ sa obchodovanými osobami z akýchkoľvek dôvodov už stali.

Cieľová skupina: žiaci 9. ročníkov ZŠ, študenti stredných škôl

Rozsah: po dohode s konkrétnou školou trvá aktivita 2 vyučovacie hodiny pre 1 triedu

Termín: priebežne


5. Prevencia kyberšikanovania

Cieľ: Cieľom je priniesť prehľad hlavných ohrození vo virtuálnom priestore a spôsobov, ako sa pred nimi chrániť. Stručne približujeme riziko a vysvetľujeme význam pojmov, ktoré súvisia s témou. Ďalej sa venujeme podrobnejšiemu opisu rizika a jeho prejavov, so špeciálnym dôrazom na nebezpečenstvá, ktoré predstavuje pre deti a dospievajúcich. Jednotlivé riziká dokresľujeme reálnymi príkladmi zo Slovenska i zahraničia. Poskytujeme informácie ako sa nestať obeťou nástrah internetu.

Cieľová skupina: žiaci 3. - 9. ročníkov ZŠ

Rozsah: 2 vyučovacie hodiny

Termín: priebežne

6. Nenásilná komunikácia

Cieľ: Nenásilná komunikácia umožňuje zlepšiť spôsob myslenia a prístup k sebe i k iným, pochopiť svoje vlastné pocity a potreby. Komunikáciou vyjadrujeme všetko potrebné pre seba a vieme tak pochopiť iných. Programom učíme, podporujeme vyjadrenie svojich potrieb, vedieť pochopiť potreby iných ľudí a tak vytvoriť súlad v komunikácií.

Cieľová skupina: 2.-4. ročník ZŠ

Rozsah: 2x 2 vyučovacie hodiny

Termín: priebežne


7. Alkohol a tínedžeri

Cieľ: Zvýšiť u mladých ľudí informovanosť o nástrahách, nebezpečenstvách a rizikách alkoholu, viesť ich k zodpovednosti za svoje správanie, podporiť zdravý životný štýl. Rôznymi aktivitami, besedou, prezentáciou problému poskytnúť zaujímavou formou informácie a povedomie k tejto téme.

Cieľová skupina: žiaci 7. až 9. ročníka

Rozsah: 2 vyučovacie hodiny


8. Mravenisko

Cieľ: Rozvojovo – stimulačný program zameraný na rozvoj sociálnych zručností, vzťahov a komunikácie, zlepšenie klímy, interpersonálnych vzťahov v triede, prevencia agresivity a šikanovania, zlepšenie komunikácie a kooperácie v triednom kolektíve.

Cieľová skupina: 5 ročník

Rozsah: vyučovacie doobedie, jeden blok, po vzájomnej dohode


9. Druhý krok

Cieľ: Preventívny program je zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí, rozvíjanie empatie, zníženie agresie a agresivity na školách, zvýšenie tolerancie vzájomných odlišností, rozvíjanie multikultúrnej tolerancie žiakov, posilnenie a zlepšenie spolupráce rodiny a školy.

Cieľová skupina: 1. stupeň ZŠ

Rozsah: po vzájomnej dohode s konkrétnom ZŠ

Termín: priebežne


10. Ovládanie hnevu

Cieľ: Čím viac sa učím starať o svoj hnev, tým silnejším sa stávam. Prezentácia, diskusia a nácvik asertívneho správania a efektívnej hádky. Návod na to, ako ostať “v pohode“ a čo robiť, keď už v pohode nie som. 

Cieľová skupina: žiaci 4. a 5. ročníka základných škôl

Rozsah: 1stretnutie v trvaní 2 vyučovacie hodiny 

Termín: priebežne


11. Rozumiem tomu, čo čítam

Cieľ: Naučiť žiakov pracovať s textom, porozumieť prečítanému textu, rozširovať slovnú zásobu, precvičovať priestorovú orientáciu, pozornosť.

Cieľová skupina: žiaci prvého stupňa základnej školy – výber len na základe diagnostikou potvrdenej dyslexie a ťažkostí s porozumením textu.

Rozsah: 8 stretnutí v trvaní 1 vyučovacia hodina (v CPPPaP, počet 1-3 deti v skupine)

Termín: priebežne


12. Zippyho kamaráti

Cieľ: Naučiť deti sociálne a emocionálne zručnosti. Deti sa prostredníctvom príbehov a aktivít učia, ako hľadať vlastné riešenia problémov. Po absolvovaní programu sú lepšie pripravené zvládať životné nástrahy a lepšie vychádzať s ostatnými ľuďmi, učia sa nielen vytvárať stratégie na pomoc sami sebe, ale tiež vedieť požiadať o pomoc v prípade potreby, či ponúknuť pomoc ostatným. Tieto nadobudnuté zručnosti budú deti využívať po celý život a budú tak schopné lepšie sa vyrovnať s problémami v dospievaní a dospelosti. Z detí, ktoré vedia lepšie zvládať každodenné frustrácie a problémy, vyrastú šťastnejší a vyrovnanejší jednotlivci.

Cieľová skupina: žiaci 1. a 2. ročníkov základných škôl

Rozsah: 24 stretnutí – každý týždeň 1 vyučovacia hodina. Realizácia celého programu trvá cca 6 mesiacov.

Termín: začiatok stretnutí október – november 


13. Môj virtuálny „priateľ“

Cieľ: Eliminovať riziká virtuálneho prostredia cez zážitkové aktivity. Podporiť uvedomenie, schopnosť rozlíšiť správanie predátora. Naučiť sa v online komunikácii rozlišovať nevinné a rizikové otázky. Oboznámiť deti so skrytým úmyslom kybergroomera. Osvojiť si dôležitosť chrániť informácie o sebe, čo môžu deti robiť v prípade zneužívania na internete. Trénovať schopnosť povedať „nie“.

Cieľová skupina: žiaci 5 a 6 ročníka

Rozsah: 2x2 vyučovacie hodiny

Termín: priebežne


14. Hovorme o závislosti

Cieľ: Skupinové stretnutia sú zamerané na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientáciu, postoje k drogovej závislosti, správanie a rozvíjanie komunikačnej, sociálnej zručnosti žiakov. Sú vedené zážitkovou formou.

Termín: podľa požiadavky školy

Rozsah: 3 - 4 hod. etickej výchovy

Cieľová skupina: žiacke kolektívy 9. ročníkov ZŠ

Termín: priebežne

15. Cesta k emocionálnej zrelosti

Cieľ: Cieľom je naštartovať u žiakov procesy emocionálneho dozrievania a sebauvedomovania tak, aby dokázali bez veľkých kríz a konfliktov preklenúť zložité životné obdobie svojho dospievania.

Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov    

Rozsah: 3 - 4 hod. etickej výchovy

Termín: priebežne


16. Duševné zdravie v adolescencii

Cieľ: Podporiť duševné zdravie, predchádzať rizikovému správaniu , suicidálnemu správaniu a všetkým formám násilia (sy. CAN), poruchy príjmu potravy, prevencia vzniku duševných porúch.

Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ a žiaci SŠ

Rozsah: minimálne 2 stretnutia (upravené od bližšej špecifikácie a potrieb  žiakov)

Termín: priebežne  


17. Krízová intervencia

Cieľ: Poskytovať primárnu krízovú intervenciu pre deti, žiakov a pedagógov, ktorí boli svedkami, účastníkmi živelných pohrôm, dopravných a iných nehôd, samovrážd, prípadne poznali obete násilia.

Cieľová skupina: žiaci a pedagógovia základných a stredných škôl

Rozsah: podľa aktuálnej potreby

Termín: priebežne 


18. Práca s emóciami v posttraumatickej situácii 

Cieľ: Práca s emóciami v posttraumatickej situácii – reflexia emócií, posilnenie copingových stratégií (hľadanie zdrojov, posilnenie spolupatričnosti v skupine, vzájomná podpora).

Cieľová skupina: žiaci základných, program nadväzuje na krízovú intervenciu

Rozsah: podľa aktuálnej potreby

Termín: priebežne 


19. Rozvoj sociálnych zručností a sebaúcty u žiakov

Cieľ: Prostredníctvom zážitkových aktivít, psychohier, pracovných listov, nácvikov relaxácie rozvíjať sebaúctu a sociálne  zručnosti u detí vo vzťahoch, komunikáciu, zlepšovanie klímy a interpersonálnych vzťahov v triede/škole, prevencia agresivity a šikanovania. Absolvovaním programu si deti posilňujú tiež schopnosť aktívneho počúvania, sociálnu a emocionálnu inteligenciu, empatiu a asertívne správanie. Sú vedení k zodpovednosti za svoje správanie, učia sa stratégie zvládania záťažových situácií. Čím skôr sa pozitívne ovplyvňuje formovanie osobnosti dieťaťa a jeho sebahodnotenie, tým výraznejšie sa znižujú šance zafixovania sociálne neprijateľného reagovania, ktoré sa v neskoršom veku môže stať návykom a tak aj negatívnou osobnostnou črtou, spôsobujúcou problémy v sociálnej adaptácií.

Cieľová skupina: žiaci 3. a 4. ročníkov základných škôl

Rozsah: 27 stretnutí – každý týždeň 1 vyučovacia hodina (v čase po skončení vyučovania). Realizácia celého programu trvá cca 7 mesiacov.

Termín: november – máj


Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.

Záujem prosíme prihlásiť prostredníctvom našej webovej stránky: https://www.cpppapmartin.sk/, horná lišta „Ponuky“, formou vyplnenia „Návratky“. 

Uzávierka prihlášok do 30.09.2021.

Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež 

v závislosti od personálnych možností CPPPaP.

Všetky aktivity CPPPaP Martin sú bezplatné.

NÁVRATKA - Preventívne programy pre základné školy
 Chcem sa v triede dobre cítiť
 Každý iný, všetci rovní
 Rizikové správanie vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu
 Prevencia obchodovania s ľuďmi
 Prevencia kyberšikanovania
 Nenásilná komunikácia
 Alkohol a tínedžeri
 Mravenisko
 Druhý krok
 Ovládanie hnevu
 Rozumiem tomu, čo čítam
 Zippyho kamaráti
 Môj virtuálny „priateľ“
 Hovorme o závislosti
 Cesta k emocionálnej zrelosti
 16. Duševné zdravie v adolescencii
 Krízová intervencia
 Práca s emóciami v posttraumatickej situácii
 Rozvoj sociálnych zručností a sebaúcty u žiakov
Návrat na obsah