Správna voľba - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsahPROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU.

Pedagogicko –  psychologická poradňa Martin
Kollárova 49 (budova hotela Olymp)

získala v rámci výzvy Sektorového operačného programu Ľudské zdroje SOP – ĽZ -2005 - SORO – 3, Podpora reformy regionálneho školstva nenávratný finančný príspevok z európskeho sociálneho fondu (ESF) a Ministerstva školstva Slovenskej republiky na realizáciu projektu pre zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov školstva a osôb vstupujúcich na trh práce zameraného na rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach.


Názov projektu:

SPRÁVNA VOĽBA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE, BUDÚCI ÚSPECH NA EURÓPSKOM TRHU PRÁCE


Cieľ projektu:

Celkovým cieľom projektu je ponúknuť ucelený vzdelávací a poradenský program výchovným poradcom a triednym učiteľom, ktorý prehĺbi, rozvinie a rozšíri ich odborné pedagogické a poradenské vedomosti a zručnosti na zlepšenie úrovne kariérneho poradenstva na škole. Stanú sa tak kompetentnými správne usmerniť žiakov pri voľbe svojho ďalšieho profesijného smerovania a ich prvom vstupe na trh práce. Tento program bude účinnou prevenciou pred budúcou nezamestnanosťou.


Projekt je určený: výchovným poradcom, prípadne tým, ktorí sa na túto funkciu pripravujú, triednym učiteľom, ale i ostatným pedagógom základných a stredných škôl, ktorých zaujíma problematika výchovného i kariérneho poradenstva a ktorí chcú byť svojim žiakom nielen dobrým učiteľom, ale aj dobrým poradcom.


Špecifické ciele:

  • rozšíriť a prehĺbiť odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti učiteľa z oblasti poradenskej psychológie v  záujme zlepšenia systému systému kariérneho poradenstva a voľby povolania žiaka základnej i strednej školy


  • skvalitniť poradenskú starostlivosť zúčastnených pedagógov o zdravý a bezproblémový vývin žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiakov individuálne integrovaných, žiakov so zdravotným postihnutím, starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v záujme zvýšenia ich šance na úspešné uplatnenie

     na trhu práce.
  • zvýšiť kompetenciu učiteľa v problematike profesijnej orientácie žiakov základných i stredných škôl prostredníctvom poskytnutia všetkých relevantných informácií z oblasti kariérneho poradenstva a trhu práceCurricullum vzdelávania:

Projekt je koncipovaný ako forma ďalšieho vzdelávania pedagogicky a odborne spôsobilých učiteľov základných škôl, konkrétne výchovných poradcov, príp. budúcich výchovných poradcov, triednych učiteľov a pedagógov základných a stredných škôl. Využíva a stavia na predchádzajúcej akademickej príprave a praktických skúsenostiach učiteľov z pedagogického procesu k tomu, aby v nich podnietil záujem o získavanie špecifických vedomostí a zručností z oblasti poradenskej psychológie, špeciálnej pedagogiky a kariérneho poradenstva ako súčasti výchovného poradenstva v záujme zlepšenia usmerňovania svojich žiakov pri ich prvom vstupe na trh práce.Tematické oblasti odborných vzdelávacích seminárov:

  1. Komunikácia, asertivita, riešenie konfliktov, sebapoznanie
  2. Problémy v správaní, práca s problémovým žiakom, antistresový program pre učiteľa
  3. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, integrovaní žiaci
  4. Prevencia sociálno-patologických javov
  5. Legislatíva v oblasti výchovného poradenstva, kariérne poradenstvo, nové trendy kariérneho poradenstva v EÚ
  6. Poradenstvo o povolaniach a zamestnaniach, využívanie informačno-komunikačných technológií v oblasti voľby  
      povolania žiaka
  7. Orientácia absolventov na trhu práce, európsky trh práce


Samotný vzdelávací program bude realizovaný v dvoch fázach

Prvá fáza pozostáva z programu pre dve skupiny frekventantov vzdelávania, ktorá sa uskutoční počas siedmich dvojdňových seminárov, denne 8 vyučovacích hodín /1 vyučovacia hodina = 45 minút/. Seminár 2 bude spojený s ubytovaním a nocľahom, pretože jeho súčasťou bude tréning antistresových cvičení, ktoré vyžadujú špecifické prostredie a priestor.Výučba bude prebiehať formami:

 • prednášok
 • zážitkového učenia
 • pracovných dielní
 • praktických cvičení


Na jednotlivých odborných vzdelávacích seminároch budú použité vzdelávacie metódy:

 • Teoretický výklad - vysvetlenie a diskusia k danej téme
 • Zážitkové metódy - tréning modelových situácií použiteľných v pedagogickej praxi
 • Demonštračné metódy
 • Kooperatívne učenie - skupina spoločne rieši zadaný problém
 • Reflexia - na konci každého seminára a na začiatku ďalšieho
 • Individuálna samostatná práca
 • Vzájomná riadená výmena skúseností


Vychádzajúc z poznatkov teórie učenia dospelých a aj z našich doterajších skúseností, budeme klásť dôraz najmä na metódy zážitkového a kooperatívneho učenia, kde sú do procesu učenia zapojené všetky zmysly, pretože je to jeden z najefektívnejších spôsobov učenia tak u dospelých, ako aj u detí.


V druhej fáze projektu budú účastníci získané vedomosti a zručnosti diseminovať ostatným pedagógom svojej kmeňovej školy formou jednodňových pracovných dielní a využijú ich v konkrétnych situáciách vo výchovno-vzdelávacom procese so žiakmi. V závere vypracujú záverečnú prácu, ktorej tému si vyberú z tém absolvovaných odborných seminárov.


Po ukončení overovania v praxi sa uskutoční jednodňové stretnutie, ktorého obsahom bude prezentácia a obhajoba záverečných prác pred odbornou komisiou a výmena skúseností pedagógov z overovania v praxi.


Projekt bude ukončený jednodňovým Otvoreným regionálnym fórom pre pedagógov, ktorého cieľom bude zhrnutie výsledkov projektu pred odbornou verejnosťou a prezentácia skúseností účastníkov vzdelávania s využívaním poznatkov získaných v projekte.


Celkovo projekt pozostáva zo 128 hodín prezenčných na seminároch a 22 neprezenčných, ktoré účastníci využijú na aplikáciu získaných poznatkov a zručností v praxi a prípravu záverečnej práce.


Na záver dostanú úspešní účastníci vzdelávania certifikát o absolvovaní a komplexne spracovaný manuál s témami odborných seminárov na elektronickom médiu.


Projekt absolvuje spolu 51 pedagógov, ktorí budú rozdelení do dvoch skupín. Miesto realizácie bude v Martine a Žiline. Predpokladaný začiatok vzdelávacích aktivít je naplánovaný na koniec mesiaca február 2007.


Termín ukončenia projektu je august 2008.

Návrat na obsah