Správna voľba - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsahProjekt „Správna voľba ...“


Seminár 1:
Komunikácia, asertivita, riešenie konfliktov, sebapoznanie >>

Seminár 2:
Problémy v správaní, práca s problémovým žiakom, antistresový program pre učiteľa  >>

Seminár 3:
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, integrovaní žiaci >>

Seminár 4:
Prevencia sociálno-patologických javov >>

Seminár 5:
Legislatíva v oblasti výchovného poradenstva, kariérne poradenstvo, nové trendy kariérneho poradenstva v EÚ >>

Seminár 6:
Poradenstvo o povolaniach, využívanie IKT v oblasti voľby povolania žiaka >>

Seminár 7:
Orientácia na trhu práce, európsky trh práce >>

Obhajoba záverečných prác  >>

Otvorené regionálne fórum pre pedagógov >>

Návrat na obsah