Ponuka pre pedagógov - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Preventívne aktivity pre pedagógov v šk. roku 2023/20241. Rob viac toho, čo funguje (WOWW - Work On What Works)
Cieľ: Prezentácia inovatívneho prístupu k riešeniu problémov v “náročnejšej“ triede na zlepšenie klímy vzdelávania s mnohými užitočnými nástrojmi pre učiteľov, ktoré dokážu zahrnúť do svojej každodennej práce so žiakmi (vychádza sa z Na riešenie orientovaného prístupu, Steve de Shazer, Insoo Kim Berg).
Cieľová skupina: učitelia všetkých ročníkov ZŠ
Rozsah: 1stretnutie v trvaní 2 vyučovacích hodín
Termín: priebežne

2. Supervízia pre pedagógov a odborných zamestnancov
Cieľ: Skvalitňovanie práce, podpora a prevencia syndrómu vyhorenia, verifikácia správnosti postupov, hľadanie nových alternatív pri práci s klientom/žiakom, korigovanie neefektívnych riešení, prevencia poškodzovania klienta/žiaka, rozvoj vlastných odborných kompetencií.
Cieľová skupina: učitelia MŠ, ZŠ, SŠ, odborní zamestnanci škôl a školských zariadení – individuálna supervízia
Rozsah: minimálne 1stretnutie v trvaní 2 vyučovacích hodín, v prípade potreby ďalšie stretnutia po vzájomnej dohode

Cieľová skupina: školské podporné tímy – skupinová supervízia
Rozsah: 4-5 stretnutí v priebehu školského roka
Termín: priebežne

Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.
Záujem prosíme prihlásiť formou vyplnenia „Návratky“ pod ponukami
Uzávierka prihlášok do 31.10.2023.
Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež  v závislosti od personálnych možností CPP.
Všetky aktivity CPP Martin sú bezplatné.
NÁVRATKA - Programy CPPPaP Martin pre pedagógov okresu Martin a Tur. Teplice na šk. rok 2020/2021
 Rob viac toho, čo funguje (WOWW - Work On What Works)
 Supervízia pre pedagógov a odborných zamestnancov
Návrat na obsah