Ponuka pre pedagógov - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Preventívne aktivity pre pedagógov v šk. roku 2022/20231. Rob viac toho, čo funguje (WOWW - Work On What Works)
Cieľ: Prezentácia  inovatívneho prístupu k riešeniu problémov v “náročnejšej“ triede na  zlepšenie klímy vzdelávania s mnohými užitočnými nástrojmi pre učiteľov,  ktoré dokážu zahrnúť do svojej každodennej práce so žiakmi (vychádza sa  z Na riešenie orientovaného prístupu, Steve de Shazer, Insoo Kim Berg). 
Cieľová skupina: učitelia všetkých ročníkov ZŠ 
Rozsah: 1stretnutie v trvaní 2 vyučovacích hodín 
Termín: priebežne

2. Supervízia pre pedagógov a odborných zamestnancov 
Cieľ: Skvalitňovanie  práce, podpora a prevencia syndrómu vyhorenia, verifikácia správnosti  postupov, hľadanie nových alternatív pri práci s klientom/žiakom,  korigovanie neefektívnych riešení, prevencia poškodzovania  klienta/žiaka, rozvoj vlastných odborných kompetencií.
Cieľová skupina: učitelia MŠ, ZŠ, SŠ, odborní zamestnanci škôl a školských zariadení
Rozsah: minimálne 1stretnutie v trvaní 2 vyučovacích hodín, v prípade potreby ďalšie stretnutia po vzájomnej dohode
Termín: priebežne
Forma realizácie: skupinová supervízia – Bálintovská skupina, individuálna supervízia

Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.
Záujem  prosíme prihlásiť prostredníctvom našej webovej stránky:  https://www.cpppapmartin.sk/, horná lišta „Ponuky“, formou vyplnenia „Návratky“. 
Uzávierka prihlášok do 30.09.2022.
Programy  sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a  tiež v závislosti od personálnych možností CPPPaP.
Všetky aktivity CPPPaP Martin sú bezplatné.
NÁVRATKA - Programy CPPPaP Martin pre pedagógov okresu Martin a Tur. Teplice na šk. rok 2020/2021
 Rob viac toho, čo funguje (WOWW - Work On What Works)
 Supervízia pre pedagógov a odborných zamestnancov
Návrat na obsah