Kariérové poradenstvo - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Kariérové poradenstvo


Cieľom aktivít kariérového poradenstva je pomôcť žiakom končiacim školskú dochádzku v základnej alebo strednej škole správne sa rozhodnúť pri výbere vhodnej kariérovej dráhy a predísť tak prípadnému zlyhaniu v profesijnom, ale aj osobnom živote.


Ponuka pre žiakov ZŠ


1. Urob správne rozhodnutie

Cieľ: Motivačný program kariérového poradenstva. Cieľom je poukázať na dôležité hodnoty v živote každého jednotlivca pri voľbe povolania, ujasniť si vlastné profesijné smerovanie, silné a slabé stránky. Súčasťou motivačného programu je testovanie zamerané na posúdenie kariérovej orientácie účastníkov skupiny, čo vyústi do formulovania kariérového profilu.

Cieľová skupina: žiaci 8. ročníka

Rozsah: 2 stretnutia priamo v škole, frekvencia a trvanie po dohode s výchovným poradcom

Termín: apríl – jún 


2. Profesijná orientácia – individuálna diagnostika

Cieľ: Komplexná diagnostika študijno-profesijných predpokladov zameraná na správnu voľbu budúceho profesijného smerovania žiakov základných škôl.  Klient získa reálny obraz o sebe, o požiadavkách jednotlivých povolaní a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce.

Diagnostika sa realizuje v CPPPaP individuálnou formou.

Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ

Termín: priebežne


3. Správna voľba v ZŠ, budúci úspech v profesionálnom živote a na trhu práce

Cieľ: Skupinové a individuálne kariérové poradenstvo pre žiakov 9. ročníka ZŠ. Cieľom je pomôcť žiakom končiacim školskú dochádzku v ZŠ so správnym rozhodnutím pri výbere vhodnej profesijnej dráhy a predísť tak prípadnému zlyhaniu v profesionálnom, ale aj osobnom živote.

Cieľová skupina: žiaci 9. ročníkov

Rozsah: 1 stretnutie – skupinová práca s triedou + individuálne konzultácie

Termín: október – apríl


4. Profesijná orientácia – skupinová diagnostika

Cieľ: Komplexná diagnostika študijno-profesijných predpokladov zameraná na správnu voľbu budúceho profesijného smerovania žiakov základných škôl.  Klient získa reálny obraz o sebe, o požiadavkách jednotlivých povolaní a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce. Diagnostika sa realizuje na školách.

Cieľová skupina: žiaci 8. ročníkov ZŠ

Termín: priebežne

Ponuka pre žiakov SŠ


5. Moja profesijná budúcnosť

Cieľ: Zážitkový program kariérového poradenstva. Cieľom je rozvoj zručností potrebných pre riadenie osobnej kariéry a kariérovom plánovaní, pri rozhodovaní sa o budúcom štúdiu, resp. pred vstupom na trh práce. Účastníci sa učia zorientovať sa v sebe samom, spoznávať svoje osobné kvality a kompetencie, stanoviť si reálne a dosiahnuteľné ciele, definovať vlastnú kvalifikáciu a naplánovať jej smerovanie. Získavajú zručnosť seba prezentácie, prezentácie osobných kvalít, čo bude v budúcnosti využiteľné napr. pri pracovných

pohovoroch pred budúcim zamestnávateľom.

Cieľová skupina: študenti 2. ročníka SŠ

Rozsah: 3 stretnutia priamo v škole, frekvencia a trvanie po dohode s kariérovým poradcom

Termín: február - marec 


6. Profesijná orientácia – skupinová diagnostika

Cieľ: Komplexná diagnostika študijno-profesijných predpokladov zameraná na správnu voľbu budúceho profesijného smerovania žiakov stredných škôl.  Klient získa reálny obraz o sebe, o požiadavkách jednotlivých povolaní a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce. Diagnostika sa realizuje na školách.

Cieľová skupina: žiaci 2.-3. ročníka SŠ

Termín: priebežne


Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.

Záujem prosíme prihlásiť prostredníctvom našej webovej stránky: https://www.cpppapmartin.sk/, horná lišta „Ponuky“, formou vyplnenia „Návratky“. 

Uzávierka prihlášok do 30.09.2021.

Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež 

v závislosti od personálnych možností CPPPaP.

Všetky aktivity CPPPaP Martin sú bezplatné.

NÁVRATKA - Kariérové poradenstvo
 Urob správne rozhodnutie
 Profesijná orientácia – individuálna diagnostika
 Správna voľba v ZŠ, budúci úspech v profesionálnom živote a na trhu práce
 Profesijná orientácia – skupinová diagnostika
 Moja profesijná budúcnosť
 Profesijná orientácia – skupinová diagnostika
 .
Návrat na obsah