Kariérové poradenstvo - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Kariérové poradenstvo


Cieľom aktivít kariérového poradenstva je pomôcť žiakom končiacim školskú dochádzku v základnej alebo strednej škole správne sa rozhodnúť pri výbere vhodnej kariérovej dráhy a predísť tak prípadnému zlyhaniu v profesijnom, ale aj osobnom živote.

Ponuka pre žiakov ZŠ

1. Urob správne rozhodnutie
Cieľ: Motivačný program kariérového poradenstva. Cieľom je poukázať na dôležité hodnoty v živote každého jednotlivca pri voľbe povolania, ujasniť si vlastné profesijné smerovanie, silné a slabé stránky. Súčasťou motivačného programu je testovanie zamerané na posúdenie kariérovej orientácie účastníkov skupiny, čo vyústi do formulovania kariérového profilu.
Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka
Rozsah: 1 stretnutie priamo v škole, prípadne online
Termín: apríl – jún 

2. Profesijná orientácia – individuálna diagnostika
Cieľ: Komplexná diagnostika študijno-profesijných predpokladov zameraná na správnu voľbu budúceho profesijného smerovania žiakov základných škôl. Klient získa reálny obraz o sebe, o požiadavkách jednotlivých povolaní a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce. Diagnostika sa realizuje v CPPPaP individuálnou formou.
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ
Termín: priebežne

3. Správna voľba v ZŠ, budúci úspech v profesionálnom živote a na trhu práce
Cieľ: Skupinové a individuálne kariérové poradenstvo pre žiakov 9. ročníka ZŠ. Cieľom je pomôcť žiakom končiacim školskú dochádzku v ZŠ so správnym rozhodnutím pri výbere vhodnej profesijnej dráhy a predísť tak prípadnému zlyhaniu v profesionálnom, ale aj osobnom živote.
Cieľová skupina: žiaci 9. ročníkov
Rozsah: 1 stretnutie – skupinová práca s triedou + individuálne konzultácie
Termín: október – apríl

4. Profesijná orientácia – skupinová diagnostika
Cieľ: Komplexná diagnostika študijno-profesijných predpokladov zameraná na správnu voľbu budúceho profesijného smerovania žiakov základných škôl.   Klient získa reálny obraz o sebe, o požiadavkách jednotlivých povolaní a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce. Diagnostika sa realizuje na školách.
Cieľová skupina: žiaci 8. ročníkov ZŠ
Termín: priebežne
Ponuka pre žiakov SŠ

5. Moja profesijná budúcnosť
Cieľ: Zážitkový program kariérového poradenstva. Cieľom je rozvoj zručností potrebných pre riadenie osobnej kariéry a kariérovom plánovaní, pri rozhodovaní sa o budúcom štúdiu, resp. pred vstupom na trh práce. Účastníci sa učia zorientovať sa v sebe samom, spoznávať svoje osobné kvality a kompetencie, stanoviť si reálne a dosiahnuteľné ciele, definovať vlastnú kvalifikáciu a naplánovať jej smerovanie. Získavajú zručnosť seba prezentácie, prezentácie osobných kvalít, čo bude v budúcnosti využiteľné napr. pri pracovných pohovoroch pred budúcim zamestnávateľom..
Cieľová skupina: študenti 2 – 3. ročníka SŠ (najmä gymnáziá)
Rozsah: 3 stretnutia priamo v škole, frekvencia a trvanie po dohode s kariérovým poradcom
Termín: február – apríl

6. Profesijná orientácia – skupinová diagnostika
Cieľ: Komplexná diagnostika študijno-profesijných predpokladov zameraná na správnu voľbu budúceho profesijného smerovania žiakov stredných škôl. Klient získa reálny obraz o sebe, o požiadavkách jednotlivých povolaní a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce. Diagnostika sa realizuje na školách.
Cieľová skupina: žiaci 2. – 3. ročníka SŠ
Termín: priebežne

Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.
Záujem prosíme prihlásiť prostredníctvom našej webovej stránky: https://www.cpppapmartin.sk/, horná lišta „Ponuky“, formou vyplnenia „Návratky“. 
Uzávierka prihlášok do 30.09.2022.
Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež v závislosti od personálnych možností CPPPaP.
Všetky aktivity CPPPaP Martin sú bezplatné.
NÁVRATKA - Kariérové poradenstvo
 Urob správne rozhodnutie
 Profesijná orientácia – individuálna diagnostika
 Správna voľba v ZŠ, budúci úspech v profesionálnom živote a na trhu práce
 Profesijná orientácia – skupinová diagnostika
 Moja profesijná budúcnosť
 Profesijná orientácia – skupinová diagnostika
 .
Návrat na obsah