Služby - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsahDiagnostika a poradenstvo

 • výchovné a vzdelávacie problémy osobnostné problémy

 • pripravenosť na začiatok školskej dochádzky

 • profesijná orientácia a voľba povolania (informácie a konzultácie)

 • nadané a talentové deti


Reedukácia, psychokorekcia a psychoterapia


 • vývinové poruchy učenia (individuálne vedenie)

 • rozvíjajúce a stimulačné programy

 • poruchy správania (individuálne a skupinovo)

 • osobnostné problémy (individuálne)

 • práca s rodinou


Primárna a sekundárna prevencia

 • individuálna práca s deťmi a mládežou s poruchami správania

 • klubová činnosť - skupinová práca so žiakmi s poruchami správania a učenia

 • skupinová práca s hyperaktívnymi žiakmi

 • zážitkové aktivity pre problémové triedne kolektívy


Metodická a osvetová činnosť

 • metodické vedenie výchovných poradcov

 • metodické vedenie koordinátorov prevencie

 • metodické vedenie školských pedagógov, ktorí sa venujú žiakom s vývinovými poruchami učenia

 • prednášky a besedy


Špecifické aktivity

 • sociálno-psychologické výcviky v oblasti komunikácie, riešenia konfliktov


Komu poskytuje služby a odbornú starostlivosť?


 • žiakom a mládeži od 3 rokov do skončenia prípravy na povolanie

 • rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa

 • pedagógom a vychovávateľom rodinám školám a školským zariadeniam


Kto pracuje v týchto oblastiach?

 • psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia, sociálni pracovníci


Ako možno požiadať o služby a odbornú starostlivosť?

 • priamo – osobne, telefonicky, písomne – bez odporúčania

 • nepriamo – na odporúčanie školy, školského zariadenia, inej inštitúcieAké sú práva žiaka (klienta)?

 • klient má právo žiadať objasnenie podstaty a cieľa vyšetrenia

 • rodičia majú právo oboznámiť sa s výsledkom vyšetrenia, konzultácie alebo inej služby

 • rodičia majú právo žiadať, aby všetky postupy zamerané na pomoc a optimalizáciu vývinu ich dieťaťa boli s nimi prejedané

 • klient má právo zvoliť si alebo zmeniť príslušného odborného zamestnanca

 • rodič má konečné slovo v rozhodovaní ale aj zodpovednosť za svoje dieťa


Aké sú povinnosti odborných zamestnancov centra poradenstava?

 • odborní zamestnanci sú povinní chrániť blaho svojich klientov

 • udržiavať v tajnosti dôverné informácie, ktoré získali pri výkone praxe

 • psychodiagnostiku ako aj psychologické intervencie môžu vykonávať u detí do 18 rokov len zo súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu

 • dôverné informácie sa smú stať predmetom diskusie len tých odborníkov, ktorí majú s danými prípadmi jasnú profesionálnu súvislosť

 • odborní zamestnanci môžu poskytovať iným inštitúciám dôverné informácie o deťoch žiakoch až po získaní súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov

 • odborní zamestnanci majú zodpovednosť voči svojim klientom, nie zodpovednosť za klientov samotných.


Návrat na obsah