Ponuka aktivít pre MŠ - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Preventívne aktivity pre materské školy v šk. roku 2023/2024


1. Môj psík Azor dáva pozor
Cieľ: Preventívny stimulačný program, ktorého primárnym cieľom je zlepšiť koncentráciu pozornosti (výberovosť, rozsah, odolnosť voči vyrušovaniu, posilnenie krátkodobej pamäte), zvýšiť autoreguláciu a sebakontrolu (plánovanie, organizáciu a tlmenie impulzivity), posilniť zodpovednosť a autonómiu, odolnosť voči záťaži, schopnosť vysporiadať sa s drobnými neúspechmi. Sekundárnym (hoci rovnako dôležitým) cieľom je spoločným zdieľaním aktivít s rodičom a dieťaťom zvýšiť výdrž dieťaťa pri didaktickej hre, posilniť rodičovskú sebadôveru (dôveru vo vlastné výchovné kompetencie).
Cieľová skupina: deti predškolského veku
Rozsah: 8 stretnutí po 60 minút, individuálna vstupná a výstupná diagnostika pozornosti, 2 stretnutia 1 až 2 hodiny so zákonnými zástupcami

Termín:
október – máj

2. Rozvíjanie jazykových schopností v materskej škole
Cieľ: Prostredníctvom hier si deti zdokonaľujú jazykové schopnosti. Rozvíjajú slovnú zásobu, zdokonaľujú jazykový cit a formuláciu viet. Program kladie dôraz na rozvíjanie porozumenia (predložkových väzieb, zachovávanie slovného a vetného významu). Oblasť foneticko-fonologickej jazykovej roviny je rozvíjaná len okrajovo. Zahŕňa stimuláciu fonologického uvedomovania a prípravných cvičení (motorika rečových orgánov, rozvíjanie fonematickej diferenciácie). Nácvik správnej výslovnosti program nezahŕňa. Program nesupluje odporúčanú logopedickú terapiu, ktorú by malo dieťa podstupovať u logopéda individuálne.
Cieľová skupina: deti vo veku 4 – 6 rokov
Rozsah: podľa dohody (miesto  a čas  realizácie: v priestoroch materskej školy, doobeda)
Termín: priebežne

3. Kozmo a jeho dobrodružstvá
Cieľ: „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ je pôvodný slovenský preventívny program, ktorý sa zameriava na prevenciu detí vo veku 4-7 rokov pred násilným správaním. Cez postavičku kozmonauta Kozma sa deti učia rozpoznávať nevhodné správanie, aby z nich mohli vyrásť  dobrí pozemšťania, ktorí sa neposmievajú slabším, nenadávajú si, vedia sa zastať kamarátov, či podeliť sa.
Preventívny program ,,Kozmo a jeho dobrodružstvá “ vedie deti hravým spôsobom  k empatii, vzájomnej spolupráci a rozvíja ich emocionálnu inteligenciu. Celý program je budovaný na filozofii nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje a nikoho nestavia do roly obete ani agresora. Autorom preventívneho programu je Centrum Slniečko, n.o.
Cieľová skupina: deti vo veku 4 – 7 rokov
Rozsah: 10 stretnutí
Termín: priebežne

4. Budúci školáčik
Cieľ: Optimálna stimulácia vývinu schopností a zručností, ktoré sú potrebné pre správny vývin grafomotoriky u detí.
Cieľová skupina: deti predškolského veku
Rozsah: 1týždeň (5 pracovných dní) v rozsahu 1 vyučovacej hodiny
Termín: október – máj

5. Rozvíjanie pozornosti a pravo-ľavej orientácie
Cieľ: Prostredníctvom rôznych aktivít a pracovných listov rozvíjať pozornosť a pravo-ľavú orientáciu na ploche i v priestore.
Cieľová skupina: deti predškolského veku
Rozsah: 4 stretnutia podľa dohody
Termín: priebežne

Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.
Záujem prosíme prihlásiť formou vyplnenia „Návratky“ pod ponukami
Uzávierka prihlášok do 31.10.2023.
Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež v závislosti od personálnych možností CPP.
Všetky aktivity CPP Martin sú bezplatné.
NÁVRATKA - preventívne programy pre materské školy
 Môj psík Azor dáva pozor
 Rozvíjanie jazykových schopností v materskej škole
 Kozmo a jeho dobrodružstvá
 Budúci školáčik
 Rozvíjanie pozornosti a pravo-ľavej orientácie
Návrat na obsah
div { line-height: 1.5 }