Ponuka aktivít pre MŠ - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Preventívne aktivity pre materské školy v šk. roku 2022/2023


1. Môj psík Azor dáva pozor
Cieľ: Preventívny stimulačný program, ktorého primárnym cieľom je zlepšiť koncentráciu pozornosti (výberovosť, rozsah, odolnosť voči vyrušovaniu, posilnenie krátkodobej pamäte), zvýšiť autoreguláciu a sebakontrolu (plánovanie, organizáciu a tlmenie impulzivity), posilniť zodpovednosť a autonómiu, odolnosť voči záťaži, schopnosť vysporiadať sa s drobnými neúspechmi. Sekundárnym (hoci rovnako dôležitým) cieľom je spoločným zdieľaním aktivít s rodičom a dieťaťom zvýšiť výdrž dieťaťa pri didaktickej hre, posilniť rodičovskú sebadôveru (dôveru vo vlastné výchovné kompetencie).
Cieľová skupina: deti predškolského veku
Rozsah: 8 stretnutí po 60 minút, individuálna vstupná a výstupná diagnostika pozornosti, 2 stretnutia 1 až 2 hodiny so zákonnými zástupcami
Termín: október – máj 

2. Rozvíjanie jazykových schopností v materskej škole
Cieľ: Prostredníctvom hier si deti rozvíjajú slovnú zásobu, zdokonaľujú jazykový cit a formuláciu viet. Program kladie dôraz na rozvíjanie porozumenia (predložkových väzieb, zachovávanie slovného a vetného významu). Oblasť foneticko-fonologickej jazykovej roviny je rozvíjaná len okrajovo. Zahŕňa stimuláciu fonologického uvedomovania a prípravných cvičení (motorika rečových orgánov, nácvik a rozvíjanie fonematickej diferenciácie). Nácvik správnej výslovnosti program nezahŕňa. Program nesupluje odporúčanú logopedickú terapiu, ktorú by malo dieťa podstupovať u logopéda individuálne.
Cieľová skupina: deti vo veku 6 – 7 rokov
Rozsah: podľa dohody
Termín: priebežne

3. Kozmo a jeho dobrodružstvá
Cieľ: „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ je pôvodný slovenský preventívny program, ktorý sa zameriava na prevenciu detí vo veku 4-7 rokov pred násilným správaním. Cez postavičku kozmonauta Kozma sa deti učia rozpoznávať nevhodné správanie, aby z nich mohli vyrásť  dobrí pozemšťania, ktorí sa neposmievajú slabším, nenadávajú si, vedia sa zastať kamarátov, či podeliť sa.
Preventívny program ,,Kozmo a jeho dobrodružstvá “ vedie deti hravým spôsobom  k empatii, vzájomnej spolupráci a rozvíja ich emocionálnu inteligenciu. Celý program je budovaný na filozofii nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje a nikoho nestavia do roly obete ani agresora. Autorom preventívneho programu je Centrum Slniečko, n.o.
Cieľová skupina:  deti vo veku 4 – 7 rokov
Rozsah: 10 stretnutí
Termín: priebežne

4. Budúci školáčik
Cieľ: Optimálna stimulácia vývinu schopností a zručností, ktoré sú potrebné pre správny vývin grafomotoriky u detí.
Cieľová skupina: deti predškolského veku
Rozsah: 2 krát mesačne
Termín: október - máj 

iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.
Záujem prosíme prihlásiť prostredníctvom našej webovej stránky: https://www.cpppapmartin.sk/, horná lišta „Ponuky“, formou vyplnenia „Návratky“. 
Uzávierka prihlášok do 30.09.2022.
Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež 
v závislosti od personálnych možností CPPPaP.
Všetky aktivity CPPPaP Martin sú bezplatné.
NÁVRATKA - preventívne programy pre materské školy
 Môj psík Azor dáva pozor
 Rozvíjanie jazykových schopností v materskej škole
 Kozmo a jeho dobrodružstvá
 Budúci školáčik
 .
Návrat na obsah
div { line-height: 1.5 }