Vaše práva - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Vaše práva

Aké sú práva klienta?

 • Klient má právo žiadať objasnenie podstaty a cieľa vyšetrenia

 • Rodičia majú právo oboznámiť sa s výsledkom vyšetrenia, konzultácie alebo inej služby

 • Rodičia majú právo žiadať, aby všetky postupy zamerané na pomoc a optimalizáciu vývinu  ich dieťaťa boli s nimi prejednané

 • Klient má právo zvoliť si alebo zmeniť príslušného odborného pracovníka

 • Rodič má konečné slovo v rozhodovaní ale aj zodpovednosť za svoje dieťa


Aké sú povinnosti pracovníkov CPPPaP?

 • Pracovníci CPPPaP sú povinní chrániť blaho svojich klientov

 • Udržiavajú v tajnosti dôverné informácie, ktoré získali pri výkone praxe

 • Psychodiagnostiku ako aj psychologické intervencie môžu vykonávať u detí do 16 rokov len so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu

 • Dôverné informácie sa smú stať predmetom diskusie len tých odborníkov, ktorí majú s danými prípadmi jasnú profesionálnu súvislosť

 • Pracovníci CPPPaP môžu poskytnúť iným inštitúciám dôverné informácie o deťoch a mládeži až po získaní súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov

 • Pracovníci CPPPaP majú zodpovednosť voči svojim klientom, nie zodpovednosť za klientov samotných.


Návrat na obsah