Ponuka aktivít pre SŠ - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Skupinové aktivity, preventívne programy, pre stredné školy v šk. roku 2023/2024


1. Adaptačný program pre študentov 1. ročníkov SŠ
Cieľ: Zážitkový program pre triedne kolektívy. Cieľom programu je uľahčiť študentom prechod zo základnej školy na vyšší typ štúdia. Formou zážitkových aktivít naštartovať komunikáciu, kooperáciu a spoluprácu medzi členmi triednej skupiny.
Cieľová skupina: študenti 1. ročníka SŠ
Rozsah: jeden vyučovací deň
Termín: september

2. Teambuilding
Cieľ: Zážitkový program pre triedy s cieľom zlepšenia vzťahov a funkčnej spolupráce triedneho kolektívu, za pomoci zlepšenia komunikácie, zvýšenia kooperácie a pozitívnych interakcií medzi jej členmi.
Cieľová skupina: žiaci SŠ
Rozsah: jeden vyučovací deň
Termín: priebežne

3. Prevencia obchodovania s ľuďmi
Cieľ: Sprostredkovať mladým ľuďom teoretické vedomosti o zákonitostiach a znakoch obchodovania s ľuďmi, ale najmä posilniť ich sociálne zručnosti v bežnom živote. Pomôcť uvedomiť si nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi, jeho charakteristické znaky, naučiť ich racionálne a kriticky zvažovať kroky v osobných rozhodnutiach a vyhnúť sa rizikám obchodu s ľuďmi. Poskytnúť informácie o tom, ako bezpečne vycestovať za brigádou, či prácou do zahraničia.
Cieľová skupina: žiaci 9. ročníka ZŠ a žiaci SŠ
Rozsah: 1 stretnutie v trvaní 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne

4. Krízová intervencia
Cieľ: Poskytovať primárnu krízovú intervenciu pre deti, žiakov a pedagógov, ktorí boli svedkami, účastníkmi živelných pohrôm, dopravných a iných nehôd, samovrážd, prípadne poznali obete násilia.
Cieľová skupina: žiaci a pedagógovia ZŠ a SŠ
Rozsah: podľa aktuálnej potreby
Termín: priebežne
5. Chuť žiť
Cieľ: Upevnenie zdravého životného štýlu a predchádzanie vzniku porúch príjmu potravy. Edukovať žiakov o racionálnom stravovaní a podporiť zdravý vzťah k jedlu. Viesť žiakov ku kritickému mysleniu na internete v témach stravovania, zmien hmotnosti a sebaobrazu. Otvoriť tému body shamingu a na telo zameranej šikany.
Cieľová skupina: žiaci 1. a 2. ročníka SŠ
Rozsah: 5 stretnutí – 1x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne
 
6. (NE) Stresuj
Cieľ: Oboznámiť žiakov s témou stresu a jeho vplyvom na organizmus. Podporiť zvládanie záťažových situácií spojených s maturitnou skúškou. Naučiť žiakov vhodné copingové stratégie zvládania stresu.
Cieľová skupina: žiaci 3.a 4. ročníka SŠ
Rozsah: 4 stretnutia – 1x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne

Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.
Záujem prosíme prihlásiť formou vyplnenia „Návratky“ pod ponukami
Uzávierka prihlášok do 31.10.2023.
Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež
v závislosti od personálnych možností CPP.
Všetky aktivity CPP Martin sú bezplatné.
NÁVRATKA - Preventívne programy pre stredné školy
 Adaptačný program pre študentov 1. ročníkov SŠ
 Teambuilding
 Prevencia obchodovania s ľuďmi
 Krízová intervencia
 Chuť žiť
 (NE) Stresuj
Návrat na obsah