Ponuka aktivít pre SŠ - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Skupinové aktivity, preventívne programy, pre stredné školy v šk. roku 2022/2023


1. Adaptačný program pre študentov 1. ročníkov SŠ
Cieľ: Zážitkový program pre triedne kolektívy. Cieľom programu je uľahčiť študentom prechod zo základnej školy na vyšší typ štúdia. Formou zážitkových aktivít naštartovať komunikáciu, kooperáciu a spoluprácu medzi členmi triednej skupiny.
Cieľová skupina: študenti 1. ročníka SŠ
Rozsah: jeden vyučovací deň
Termín: september

2. Teambuilding
Cieľ: Zážitkový program pre triedy s cieľom zlepšenia vzťahov a funkčnej spolupráce triedneho kolektívu, za pomoci zlepšenia komunikácie, zvýšenia kooperácie a pozitívnych interakcií medzi jej členmi.
Cieľová skupina: žiaci ZŠ a SŠ
Rozsah: jeden vyučovací deň
Termín: priebežne

3. Duševné zdravie v adolescencii
Cieľ: Podporiť duševné zdravie, predchádzať rizikovému správaniu, suicidálnemu správaniu a všetkým formám násilia (sy. CAN), informovať o poruchách poruchy príjmu potravy, o prevencia vzniku duševných porúch.
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ a žiaci SŠ
Rozsah: minimálne 2 stretnutia (upravené od bližšej špecifikácie a potrieb žiakov)
Termín: priebežne

4. Prevencia obchodovania s ľuďmi
Cieľ: Sprostredkovať mladým ľuďom teoretické vedomosti o zákonitostiach a znakoch obchodovania s ľuďmi, ale najmä posilniť ich sociálne zručnosti v bežnom živote. Pomôcť uvedomiť si nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi, jeho charakteristické znaky, naučiť ich racionálne a kriticky zvažovať kroky v osobných rozhodnutiach a vyhnúť sa rizikám obchodu s ľuďmi. Poskytnúť informácie o tom, ako sa správať, pokiaľ sa obchodovanými osobami z akýchkoľvek dôvodov už stali.
Cieľová skupina: žiaci 9. ročníka ZŠ a žiaci SŠ
Rozsah: 1 stretnutie v trvaní 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne
5. Krízová intervencia
Cieľ: Poskytovať primárnu krízovú intervenciu pre deti, žiakov a pedagógov, ktorí boli svedkami, účastníkmi živelných pohrôm, dopravných a iných nehôd, samovrážd, prípadne poznali obete násilia.
Cieľová skupina: žiaci a pedagógovia ZŠ a SŠ
Rozsah: podľa aktuálnej potreby
Termín: priebežne

6. Socioklima
Cieľ: Pomocou online dotazníkov zistiť komplexný pohľad na štruktúru triedy z hľadiska výskytu deviatich kategórií správania: kamarátske, nesmelé, nápadné, vplyvné, agresívne, vyhýbavé, zbabelé, disciplinované a morálne. Mapovať  mieru sociálneho začlenenia žiakov z hľadiska ich prijatia, zapojenia a bezpečia v skupine vrstovníkov. Dotazníky ponúkajú jedinečný výstup v tom, že všetky dotazníky majú dve úrovne – sebahodnotenie a popis prejavov správania z pohľadu spolužiakov. Ich analýza zefektívni prístup a zacielenie podporných opatrení.
Cieľová skupina: vypĺňanie online dotazníkov – cca 2 vyučovacie hodiny individuálne konzultácie – cca 1 deň/trieda
Rozsah: 2x2 vyučovacie hodiny
Termín: september – máj

Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.
Záujem prosíme prihlásiť prostredníctvom našej webovej stránky: https://www.cpppapmartin.sk/, horná lišta „Ponuky“, formou vyplnenia „Návratky“. 
Uzávierka prihlášok do 30.09.2022.
Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež v závislosti od personálnych možností CPPPaP. 
Všetky aktivity CPPPaP Martin sú bezplatné.
NÁVRATKA - Preventívne programy pre stredné školy
 Adaptačný program pre študentov 1. ročníkov SŠ
 Teambuilding
 Duševné zdravie v adolescencii
 Prevencia obchodovania s ľuďmi
 Krízová intervencia
 Socioklima
Návrat na obsah