Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Aktuálne

                                                  O Z N A M 


                                   O ZMENE TELEFÓNNYCH LINIEK 


      Dovoľte  nám oznámiť, že postupne prechádzame na komunikáciu  


      prostredníctvom mobilných a e-mailových kontaktov uvedených 


                                             na našej stránke .


           Aktuálne  môžete využívať našu pevnú linku  043/430 20 21  

____________________________________________________________


               Všetkým našim klientom, kolegom, spolupracovníkom

                                          prajeme krásne leto.

                Tešíme sa na stretnutie v školskom roku 2021/2022V prípade potreby môžete využiť  nasledovné linky:

Telekom - pre blízkych obetí, žiakov, rodičov a pedagógov,

                 bezplatná linka: 0800864883  

               ( pracovné dni a počas víkendu od 9:00-22:00)

Linka detskej  istoty  -116111 – nonstop


Linka dôvery  -055/6222323-     nonstop


Linka nádeje – 055/6441155- nonstop,


IPčko.sk  – emailová  a chatová  poradňa pre mladých___________________________________________________________________________________________________

  Vážené pani  riaditeľky, páni riaditelia, pedagógovia, odborní a ostatní zamestnanci škôl


Postupne sa  začína vo Vašich školách prezenčné vyučovanie . Uvedomujeme si, aké náročné obdobie máte za sebou a predpokladáme,  že ani návrat do škôl nie je jednoduchý. A to nielen pre deti, žiakov, ale aj pre vás. 


Už viac ako rok žijeme a pracujeme v neistote, v neustále sa meniacich podmienkach, v obavách a v strachu. 

Od nás dospelých sa automaticky  očakáva, že pre tých menších budeme oporou a že im dokážeme vytvoriť podporujúce a ochraňujúce prostredie. Je to určite správne. 


Niekedy sa ale zabúda na to, že aj dospelí môžu byť unavení, preťažení, bez potrebnej energie a entuziazmu. 

Chceme aspoň takto poďakovať všetkým pedagógom, odborným a ostatným zamestnancom  škôl  za to, že úskalia dnešnej  náročnej doby zvládajú. Chápeme ich pozíciu, to , čo už majú za sebou  a pravdepodobne čo ich  v súvislosti s pandémiou ešte čaká.


Naše centrum pripravuje  aktivity a materiály, ktoré by Vám túto situáciu pomohli ľahšie zvládnuť .

Situácia detí po návrate do škôl nebude jednoduchá. Viacerí z vašich žiakov pravdepodobne ochorenie prekonali , boli svedkami toho, ako ho zvládali ich najbližší a sú aj takí, ktorým niekto zomrel.

Títo žiaci budú pravdepodobne potrebovať viac pozornosti.

Hlavne u tých mladších je potrebná  komunikácia s rodičom, ktorý vám situáciu a prežívanie svojho dieťaťa priblíži.

Tiež je potrebné rešpektovať informácie, ktoré vám rodič dá a jeho názor na to, ako túto situáciu v škole riešiť. Ak vám   dá rodič súhlas je dobré pred tým, ako  žiaci prídu do tried, spýtať sa ich, či chcú  a akým spôsobom, o tom čo prežili hovoriť.

Môžete byť ich sprostredkovateľom ( budete o tom spolužiakov informovať vy a môžete rešpektovať ich požiadavku, že nemusia byť  vtedy  ani v triede ), ak budú chcieť, môžu hovoriť sami za seba. Potrebujú však mať pri sebe oporu dospelého.


Na našej webovej stránke nájdete nasledovné metodické materiály, ktoré pomôžu uľahčiť  návrat z dištančného vzdelávania a tiež prikladám odkazy na webináre s touto problematikou.

Metodické materiály, ktoré nájdete  na našej webovej stránke ( na stiahnutie - odborný materiál)


Návrhy aktivít pre žiakov vracajúcich sa z dištančného vzdelávania do tried

( Mgr. D. Potančoková, psychologička  CPPPaP Martin)


Stres a starostlivosť o duševné zdravie v období pandémie

 ( Mgr. P. Onofrej, psychológ CPPPaP Martin) 


Ako s deťmi hovoriť o koronavíruse       

( Mgr. P. Onofrej, psycholog CPPPaP Martin)


Linky na webináre

https://vudpap.sk/prazdniny-po-korone/

https://vudpap.sk/zostrih-z-online-webinara-spat-do-skoly-a-prace-ako-zvladnut-prechodove-obdobie-a-podporit-ziakov-a-studentov-v-triede/

https://vudpap.sk/webinar-spat-do-skoly-a-skolky/


V prípade potreby  nás môžete kontaktovať priamo - e- mailové adresy a

telefónne čísla na nás nájdete na našej webovej stránke  www.cpppapmartin.sk .

Prosím sledujte našu webovú stránku, na ktorej nájdete viac odborných materiálov nielen

 k tejto problematike.

_____________________________________________________________________________________________________


POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE


V zmysle § 28 písm. a zákona č. 245/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2021 pre každé dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021, je predprimárne vzdelávanie povinné.
Na povinné predprimárne vzdelávanie sa budú deti prijímať od školského roku 2021/2022.

  • Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

  • Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (jedná sa o dieťa, ktoré je šikovné a pani učiteľky odporúčajú, aby prípadne nastúpilo o rok skôr aj do základnej školy, v tomto prípade je však nutné po roku absolvovať ďalšie psychologické vyšetrenie, nakoľko nároky sú v prípade predčasného zaškolenia, prípadne prijatia dieťaťa do triedy pre deti so všeobecným intelektovým nadaním vysoké, samozrejme šikovné deti ich splnia bez ťažkostí).

  • Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný   stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe písomného súhlasu   všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia   výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia   dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej   školy.

  • Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu   zariadenia, sa povoľuje  v prípade ak:

mu jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na predprimárnom vzdelávaní   v materskej škole alebo jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to požiada.

Individuálne vzdelávanie zabezpečuje kmeňová materská škola, ktorej riaditeľ rozhodol o povolení individuálneho vzdelávania, v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne (bližšie informácie získate u pani riaditeľky materskej školy).
        
V prípade   záujmu o psychologickú diagnostiku v CPPPaP nás kontaktujte na č. t.   043/430 20 21, alebo prostredníctvom online formulára - https://www.cpppapmartin.sk/objednavanie.html.
Diagnostiku školskej spôsobilosti budeme realizovať v súlade s rešpektovaním podmienok aktuálnej epidemiologickej situácie.

_____________________________________________________________________________________________________   Ďakujeme za účasť na burze stredných škôl všetkým zúčastneným školám, žiakom a rodičom. Bohužiaľ z technických príčin (porucha počítača na ktorom nahrávanie prebiehalo) sme prišli o možnosť zverejnenia celej online burzy tak ako prebiehala. Zverejňujeme prezentácie jednotlivých škôl, ktoré môžete nájsť v časti BURZA 2021. Pripájame aj kontakty na stredné školy, na ktoré sa môžete so svojimi otázkami obrátiť. Zároveň Vám odporúčame zúčastniť sa dní otvorených dverí alebo online informačných konferencií, ktoré nájdete na stránkach jednotlivých škôl.


Mnohí z Vás sa pýtali ohľadom možnosti podania prihlášok, preto Vám pripomíname nasledovné (podľa rozhodnutia ministra č. 2021/10124:1-A1810): 

  1. Stredné školy musia zverejniť podmienky prijatia pre uchádzačov do 26. februára 2021.  
  2. Zákonný zástupca musí doručiť prihlášku základnej škole do 8. apríla 2021 – zoznam odborov pri ktorých je potrebné potvrdenie o lekárskej spôsobilosti môžete nájsť tu a pripájame aj samotné lekárske potvrdenie
  3. Riaditeľ strednej školy musí rozhodnúť o prijatí resp. neprijatí žiaka do 20. mája 2021.
  4. Zákonný zástupca musí doručiť potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole do 25. mája 2021 - napr. cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy.

Aktualizované! Usmernenie pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021


Rozhodnutie ministra

Zoznam odborov pre ktoré je potrebné lekárske potvrdenie

Lekárske potvrdenie

Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na strednú školu
Návrat na obsah