Depistážne vyšetrenia - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Depistážne vyšetrenia

1. Depistáž školskej spôsobilosti
Cieľ: Orientačná psychologická diagnostika školskej spôsobilosti u detí predškolského veku. Orientačná diagnostika je zameraná na identifikáciu oblastí, v ktorých dieťa nie je dostatočne pripravené na vstup do školy. Realizujú ju psychológovia CPPPaP Martin v dopoludňajších hodinách priamo v materskej škole. Vyšetrenie prebieha skupinovou formou. Výsledky sú písomne oznámené rodičom a materskej škole. V prípade potreby sú rodičom a deťom poskytnuté stimulačné cvičenia a programy. Výber detí je v kompetencii zákonného zástupcu.
Cieľová skupina: deti predškolského veku

2. Depistáž žiakov s ťažkosťami v učení
Cieľ: Včasnou orientačnou špeciálnopedagogickou diagnostikou sa zamerať na včasnú diagnostiku a korekciu porúch učenia. Depistáž je zameraná na vyhľadávanie žiakov s ťažkosťami v učení. Orientačné špeciálnopedagogické vyšetrenie realizujú špeciálni pedagógovia CPPPaP Martin v dopoludňajších hodinách priamo v základnej škole. Vyšetrenie prebieha skupinovou a individuálnou formou v dohodnutom termíne s konkrétnou ZŠ. Výsledky sú písomne oznámené rodičom a škole. V prípade potreby sú poskytované odborné a metodické konzultácie zákonným zástupcom a pedagógom ako i korekčné a rozvíjajúce cvičenia žiakom.
Cieľová skupina: žiaci prvých až piatych ročníkov ZŠ

3. Logopedická depistáž
Cieľ: získanie informácie, či dieťa potrebuje zahájiť logopedickú intervenciu Ide o orientačné logopedické vyšetrenie, ktorého cieľom je vyhľadávať deti, ktoré potrebujú zahájiť logopedickú starostlivosť. Vyšetrenie bude prebiehať v doobedňajších hodinách priamo v priestoroch materskej školy, skupinovou formou (individuálne, ak to dieťa potrebuje) vždy v dohodnutom termíne s konkrétnou školou. Stručné zhodnotenie vývinu reči bude písomne oznámené zákonnému zástupcovi a škole. Výber detí je v kompetencii zákonného zástupcu.
Cieľová skupina: bez obmedzenia, vyšetrenie je určené pre všetky vekové kategórie,
Priebeh: individuálne alebo skupinovo (podľa potreby dieťaťa) v priestoroch materskej školy,
Realizácia: krátky riadený rozhovor, pomenovanie obrázkov, reprodukcia príbehu,

4. Vyšetrenie prediktorov gramotnosti
Cieľ: vyšetrenie dopĺňa informácie, či je dieťa pripravené na vstup do prvej triedy, zisťujú zisťujú sa ním predpoklady k úspešnému osvojovaniu si čítania a písania, vyšetrenie nenahrádza vyšetrenie školskej zrelosti a realizuje ho logopedička
Cieľová skupina: deti v poslednom ročníku materskej školy

Bližšie určenie termínov a spôsob prihlásenia Vám bude oznámený
Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore
Všetky aktivity CPPPaP Martin sú bezplatné
Návrat na obsah