Forum - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsahProjekt „Správna voľba ...“

Otvorené regionálne fórum pre pedagógov

Aktivity projektu boli ukončené 19. 6. 2008 v priestoroch Dekanátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine jednodňovým Otvoreným  regionálnym fórom pre pedagógov, pod názvom „KARIÉRNE PORADENSTVO NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH“, ktorého cieľom bolo zhrnutie výsledkov implementácie projektu pred odbornou verejnosťou.

Otvorené regionálne fórum bolo zamerané na:

 1. prezentáciu a výmenu skúseností pedagógov s využívaním poznatkov získaných v projekte a ich implementáciu do výchovno-vzdelávacieho procesu
 2. nové trendy kariérneho poradenstva v štátoch EÚ
 3. perspektívni zamestnávatelia v regióne - kritériá flexibilného zamestnanca
 4. aktivity Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine v oblasti poradenstva a orientácie na trhu práce
 5. udeľovanie certifikátov absolventom

Na otvorenom regionálnom fóre pre pedagógov vystúpili s odbornými prednáškami a prezentáciami pozvaní odborníci a zástupcovia zamestnávateľov zo žilinského samosprávneho kraja podľa nasledovného programu:

Program odborných prednášok:
 1. Koncepcia kariérneho poradenstva  v školách a školských zariadeniach ŽSK
  PaedDr. Peter Majer, ŽSK, odbor školstva
 2. Aktivity Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Martin v oblasti poradenstva a orientácie na trhu práce
  Ing.Jana Brezovská, ÚPSVaR Martin
 3. Aktuálne možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce v regióne Žilinského samosprávneho kraja
  Zástupcovia zamestnávateľských organizácií v ŽSK KIA MOTORS, Ing. Rastislav Lapoš, Mgr. Marián Lakatoš, Viena international, Viliam Kováč
 4. Nové trendy kariérneho poradenstva v štátoch Európskej únie
  Mgr. Ľudmila Maitnerová
 5. Implementácia poznatkov získaných v projekte do výchovno-vzdelávacieho procesu
  Mgr. Eva Klačanová, ZŠ na Ul. A. Stodolu Martin
 6. Kariérne poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  Mgr. Jana Olíková, PPP Martin

Na záver Otvoreného regionálneho fóra odovzdali zástupcovia Pedagogicko- psychologickej poradne Martin úspešným absolventom projektu osvedčenia o absolvovaní vzdelávacieho programu pre  pedagogických pracovníkov a  výchovných poradcov.
Návrat na obsah