Obhajoba - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Projekt „Správna voľba ...“

Obhajoba záverečných prác

Po ukončení vzdelávacích aktivít účastníci v priebehu mesiaca máj realizovali jednodňové pracovné dielne na svojich kmeňových školách, na ktorých pre ostatných pedagógov školy prezentovali získané vedomosti a zručnosti z tém absolvovaných na seminároch. Na základe získaných poznatkov po absolvovaní vzdelávacích aktivít účastníci vypracovali záverečné práce na vybrané témy vzdelávania spolu s využitím skúseností zo svojej pedagogickej praxe. Záverečné práce prezentovali pred odbornou komisiou v dňoch 4.6.2008 v Žiline v priestoroch Inštitútu priemyselnej výchovy a v dňoch 5.6.2008, 10.6.2008 v Martine v priestoroch Pedagogicko-psychologickej poradne. Z hodnotenia odbornej komisie vyplynulo, že kvalita vypracovaných prác bola na dobrej úrovni. Niektoré záverečné práce  boli na vysokej odbornej úrovni. Účastníci pred odbornou komisiou preukázali svoju erudovanosť ako výchovní poradcovia a snahu využívať získané poznatky vo svojej pedagogickej praxi.

Návrat na obsah