Semin4 - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsahProjekt „Správna voľba ...“

Seminár 4:
Prevencia socialno-patologických javov

V dňoch 6.11. - 7.11. 2007 a následne 20.11.2007 - 21.11.2007 realizovala Pedagogicko-psychologická poradňa v Martine v rámci  projektu "Správna voľba v základnej škole, budúci úspech na európskom trhu práce",  podporeného z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Ministerstva školstva Slovenskej republiky v poradí už štvrtý vzdelávací seminár pod názvom Prevencia sociálno-patologických javov. Seminár sa konal v Žiline v Inštitúte priemyselnej výchovy pre skupinu 17 pedagogických pracovníkov a výchovných poradcov zo Žilinského samosprávneho kraja a v Martine v priestoroch Obchodnej akadémie za účasti 29 pedagogických pracovníkov a výchovných poradcov z okresu Martin a Turčianske Teplice. Lektormi seminára boli špičkoví odborníci v danej problematike Mgr. Oľga Bindasová z Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Mgr. Ján Palider z Palkovho centra v Liptovskom Mikuláši a Mgr. Ľubomír Tichý z Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Banskej Bystrici. Účastníci seminára absolvovali počas dvoch dní teoretické základy z oblasti primárnej prevencie sociálno-patologických javov (požívanie alkoholu, fajčenie, drogové závislosti, rôzne nelátkové závislosti). Tieto javy čoraz viac ohrozujú deti a mládež a často ich dostanú až na okraj spoločnosti. Jedným z cieľov seminára bolo naučiť pedagógov aplikovať rôzne preventívne programy so školskou populáciou a pracovať so žiakmi, ktorých sa táto problematika priamo dotýka.  Účastníci seminára dostali základné informácie a fakty o prejavoch a účinkoch návykových látok a rizikách užívania drog. Dostali usmernenie ako postupovať v akútnych situáciách keď majú podozrenie, že žiak je pod vplyvom návykovej látky. Záverom seminára lektori poskytli účastníkom informácie o špecializovaných zariadeniach, ktoré poskytujú  primeranú odbornú starostlivosť tejto ohrozenej  skupine. Podľa vyjadrení pedagógov, ktoré uviedli v hodnotiacom dotazníku, splnil seminár ich očakávania, kladne hodnotili jeho obsahovú náplň, ako aj budúce využitie získaných vedomostí vo svojej pedagogickej praxi.

Lektori: Mgr. Oľga Bindasová, Mgr. Ján Palider, Mgr. Ľubomír Tichý

Seminár bol v skutočnosti zlomovým v rámci vzdelávania cieľovej skupiny pedagógov a výchovných poradcov. Implementácia projektu sa dostala do druhej polovice v rámci časového harmonogramu, ktorý predpokladá ukončenie projektu v auguste 2008.   

Návrat na obsah