Semin6 - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsahProjekt „Správna voľba ...“

6. Seminár:
 Poradenstvo o povolaniach a zamestnaniach, využívanie informačno-komunikačných technológií v oblasti voľby povolania žiaka


Dňa 31.3.2008 bol realizovaný v Žiline v priestoroch Inštitútu priemyselnej výchovy a v dňoch 1.4.2008, 2.4.2008 bol realizovaný v Martine v priestoroch Obchodnej akadémie šiesty seminár na tému  "Poradenstvo o povolaniach a zamestnaniach, využívanie informačno-komunikačných technológií"  pre cieľovú skupinu. Seminára sa zúčastnilo  30 pedagógov z okresu Martin a Turčianske Teplice a 20 pedagógov z okresu Žilina, Čadca, Kysucké Nové  Mesto, Ružomberok. Z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti lektorky doc. PhDr. Evy Gajdošovej, CSc. obidve skupiny,  žilinská  i martinská, 1. 4.2008 absolvovali vzdelávaciu aktivitu spoločne v Martine.

Program seminára:

 1. Pojem, ciele, oblasti a základné fázy poradenstva
 2. Z histórie poradenstva
 3. Systém poradenstva
 4. Poradenský tím
 5. Výchovný poradca (postavenie, úlohy, náplň práce, práva a povinnosti VP, dokumentácia, VP, metodická pomoc VP)
 6. Kariérové poradenstvo, špecifikácia základných typov poradenských programov, algoritmy poradenských programov
 7. Profesijno-orientačné počítačové poradenské programy pre voľbu povolania
 8. Alternatívne prístupy nezlučiteľné s psychologickou činnosťou v podmienkach výchovného a psychologického poradenstva
 9. Poradenský prístup, druhy poradenstva, intenzita pôsobenia typov poradenstva
 10. Poradenský proces, schéma štruktúry výchovného poradenstva
  Poradenská zmluva
  Vzťah s klientom
  Metódy práce s klientom
  Etika v poradenstve
Lektor: Karol Jarábek

 1. Program profesionálnej orientácie a voľby povolania PROFTEENS:
 2. Informačná činnosť, Vstup do sveta práce (vstupné informácie pre žiakov)
 3. Identifikačno-diagnostická činnosť, Poznanie seba samého (diagnostika profesijných záujmov, postojov, ašpirácií žiakov)
 4. Konzultačno-poradenská činnosť, Konzultácia a poradenstvo pre žiakov a rodičov (individuálne a skupinové poradenstvo pre   triedu, žiakov a ich rodičov)
 5. Intervenčná činnosť, Profesijné rady a návrhy (rozhodnutie a voľba povolania)
Lektor:  doc. PhDr. Eva Gajdošová, CSc.

Účastníci seminára získali informácie z oblasti poradenstva o povolaniach, jeho histórie, systéme poradenstva. Oboznámli sa s programom profesionálnej orientácie a voľby povolania PROFTEENS, formami konzultačno-poradenskej činnosti. Spoznali poradenský prístup, druhy poradenstva, intenzitu pôsobenia typov poradenstva, metódy práce s klientom.

Návrat na obsah